269
5495
Chính trị
/chinhtri/
856061
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng
0
null
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng
Cập nhật lúc 17:08, Thứ Ba, 14/08/2012 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, ngày 7/8/2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2012 – 2015.

Yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là nhằm quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, các mẫu biểu hành chính và hồ sơ hành chính phải được văn bản hoá, công khai hoá, minh bạch hoá để mọi cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính trong Đảng không còn phù hợp. Rút gọn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ,… đảm bảo đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý theo quy định. Tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong mối quan hệ giữa các cấp uỷ, tổ chức Đảng; giữa các cấp uỷ, tổ chức Đảng với cá nhân, tổ chức liên quan. Phạm vi cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Lâm Đồng thực hiện trên các lĩnh vực: ban hành văn bản của Đảng; quản lý cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát trong Đảng; mối quan hệ giữa cấp uỷ, cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ với các tổ chức Đảng, các cơ quan có liên quan; quản lý ngân sách, tài sản công.

Trong các nội dung của Kế hoạch đề ra, công tác cán bộ là một trong những nội dung cơ bản. Theo đó, các cấp uỷ cần đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại cán bộ, công chức nhằm phát hiện, động viên, sử dụng những cán bộ, công chức thực sự có năng lực, tích cực làm việc và cống hiến; đưa ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng những cán bộ, công chức không đủ trình độ, năng lực, yếu kém về phẩm chất đạo đức. Tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ vừa để nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng cấp uỷ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ, vừa đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Rà soát, đổi mới các quy trình công tác cán bộ và chuẩn hoá, ban hành đồng bộ các loại mẫu biểu hồ sơ, lý lịch liên quan đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo hướng tinh giản để sử dụng thống nhất trong toàn Đảng bộ.

BÌNH NGUYÊN

,
Ý kiến của bạn
.