269
5495
Chính trị
/chinhtri/
880813
Chuyển biến trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng
0
null
Chuyển biến trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng
Cập nhật lúc 15:21, Thứ Năm, 29/11/2012 (GMT+7)

Đảng bộ Lâm Đồng hiện có 833 tổ chức cơ sở đảng, với 32.877 đảng viên. Đến cuối năm, ước có 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, gần 21% tổ chức cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 75% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, toàn đảng bộ kết nạp 2.010 đảng viên.

Bước sang năm 2012, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trước hết, các cấp uỷ đảng chú trọng tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự đồng thuận xã hội trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, năm nay, Đảng bộ Lâm Đồng triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của BCHTW, Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm và các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4; hoàn thành các bước chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một cách dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng với yêu cầu, nội dung, thời gian theo Kế hoạch của Bộ Chính trị, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của các ban Trung ương.

Có dịp làm việc với Đảng bộ các huyện và thành phố, chúng tôi ghi nhận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được tiến hành nghiêm túc, có hiệu quả. Ở Đảng bộ thành phố Bảo Lộc, qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã nhận thấy một số hạn chế cần khắc phục; trong đó có việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý chưa có tầm nhìn dài hạn. Có biểu hiện chạy việc, chạy chỗ, vận động để thuyên chuyển cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Một bộ phận trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, quản lý dự án có biểu hiện về lợi ích nhóm. Trên cơ sở xác định những hạn chế, yếu kém, Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Bảo Lộc đã đề ra 6 giải pháp về  tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; 8 giải pháp về công tác cán bộ và 5 giải pháp về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Ở huyện vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn Cát Tiên, Đảng bộ huyện đã quan tâm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 gắn với đổi mới quy trình xây dựng, quán triệt học tập và kiểm tra thực hiện nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo nắm bắt dư luận xã hội. Trong năm 2012, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành kiểm tra triển khai thực hiện các Kế hoạch đã ban hành của Huyện uỷ nhằm khắc phục tồn tại khuyết điểm năm 2011 đối với 21 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 13 đảng bộ và 8 chi bộ trực thuộc. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới nên đã kết nạp 104 đảng viên (nông thôn 64, hành chính và sự nghiệp, lực lượng vũ trang 40, dân quân tự vệ 6). Chất lượng của đảng viên mới ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn Đảng bộ có 40 tổ chức cơ sở Đảng với 1.482 đảng viên; có 81/81 thôn, buôn có đảng viên; 76 chi bộ thôn, buôn và 10 thôn, buôn sinh hoạt ghép. Năm nay, huyện quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đã mở nhiều lớp tại địa phương… Do tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, đảm bảo tính kịp thời, chính xác”, các chuyên đề năm 2012 và thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của Đảng bộ huyện nên Cát Tiên đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.  

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 – năm bản lề của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Bên cạnh đó, cần đề cao công tác tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, đặc biệt là đối với các tổ chức cơ sở đảng; phát huy tính dân chủ trong Đảng thông qua thực hiện tốt Quy chế chất vấn trong Đảng. Đồng thời phải chú trọng duy trì nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gắn với thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo theo quy định.

BÌNH NGUYÊN

,
Ý kiến của bạn
.