269
5495
Chính trị
/chinhtri/
893306
Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo
0
null
Đồng chí Trần Đức Quận - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo
Cập nhật lúc 15:44, Thứ Tư, 30/01/2013 (GMT+7)
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích năm 2012
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích năm 2012


PV: Năm 2012 là năm đất nước và địa phương vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để tiếp tục phát triển, hội nhập. Đồng chí nhận xét như thế nào về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà?

Đ/C TRẦN ĐỨC QUẬN: Trong năm 2012, cùng với sự phát triển chung của đất nước, Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực trên một số mặt của đời sống xã hội. Với sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra…

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, năm 2012, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do thường trực cấp uỷ giao.

Thực tế cho thấy, Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của BCHTW Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chủ động tham mưu cho các cấp uỷ Đảng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Sau gần 2 năm thực hiện, các cấp uỷ Đảng, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để noi gương và nhân rộng. Tham mưu các cấp uỷ Đảng thực hiện tốt công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch và các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh về công tác tư tưởng, không để xảy ra những điểm nóng, những vấn đề nổi cộm tại địa phương. Đồng thời, ngành chủ động tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo như tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn kết chặt chẽ hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với tuyên truyền kịp thời và đúng định hướng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Chất lượng công tác điều tra dư luận xã hội, công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác văn hoá - văn nghệ, công tác khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử Đảng được nâng lên. Bản tin Thông báo nội bộ được phát hành kịp thời, đảm bảo nhu cầu thông tin phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ngành chú trọng sơ kết, tổng kết và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác Tuyên giáo như Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, đội ngũ Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức không ngừng được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở nêu cao ý thức, trách nhiệm, có lập trường vững vàng trước mọi biến động của tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; tích cực nắm bắt tình hình, đề xuất kịp thời cho cấp uỷ chỉ đạo công tác tuyên giáo… Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt quan hệ phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan liên quan, nhất là trong việc cung cấp thông tin, định hướng công tác tư tưởng, thẩm định, tham mưu các văn bản… góp phần ổn định chính trị tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là trước những vấn đề mới nảy sinh gây tâm trạng lo lắng, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

PV: Bên cạnh những kết quả to lớn nói trên, Trưởng ban thấy còn những vấn đề gì cần tập trung khắc phục trong thời gian tới?  

Đ/C TRẦN ĐỨC QUẬN: Tuy nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ song ngành Tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế. Đơn cử như trước những diễn biến phức tạp, đa chiều, sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới cũng như trong nước, công tác tư tưởng vẫn chưa thật sự nhanh nhạy, sắc bén nên việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ trên một số mặt của lĩnh vực tuyên giáo còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu cho cấp uỷ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chưa có sự đổi mới. Công tác chính trị tư tưởng nhìn chung chưa theo kịp yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng của nhân dân, cán bộ, đảng viên để tham mưu, đề xuất giải pháp cho cấp uỷ chưa thật sự hiệu quả. Công tác dự báo để định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đất nước, của địa phương chưa kịp thời. Việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của ngành có lúc, có nơi thiếu kịp thời, đồng bộ.

Cũng cần nói thêm là việc cải tiến, đổi mới nội dung, phương châm, phương pháp công tác Tuyên giáo còn nhiều lúng túng và chậm triển khai vào thực tế. Công tác tuyên truyền thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền còn chưa cụ thể; chưa tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Chưa phát huy đồng bộ các kênh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng; định hướng hoạt động báo chí thiếu kịp thời, chưa thật nhạy cảm trước các vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Việc tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, các điển hình tiên tiến chưa thật mạnh mẽ, sâu rộng và thường xuyên…

PV:  Những hạn chế trên, theo đồng chí có nguyên nhân từ đâu?

Đ/C TRẦN ĐỨC QUẬN: Theo tôi, có mấy nguyên nhân cơ bản sau: Trước hết, tình hình an ninh tư tưởng còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định; mặt khác, các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá. Thẳng thắn nhìn nhận thì những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội chậm khắc phục; tình trạng tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên tuy có đấu tranh, ngăn chặn nhưng hiệu quả chưa cao. Từ đó làm hạn chế đến sự tác động, ảnh hưởng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội. Một số cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp chưa xem công tác Tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị mà coi đó là nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo, nên chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức về mọi mặt cho công tác này. Về công tác tham mưu cho cấp uỷ cũng còn hạn chế, công tác Tuyên giáo chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới của đất nước và địa phương, thiếu sự chủ động trong nắm bắt, dự báo để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh trước các quan điểm sai trái, thù địch.

PV: Đồng chí có thể cho biết một vài phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2013?

Đ/C TRẦN ĐỨC QUẬN: Trước hết, chúng ta khẳng định: Những kết quả đạt được trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX sẽ là tiền đề rất quan trọng để Lâm Đồng giữ được sự ổn định, đồng thời có những bước phát triển mới, năng động, mạnh mẽ và vững chắc hơn trong năm 2013. Song cũng phải nhận thấy một số khó khăn như tình hình chính trị - xã hội thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, thu hút sự quan tâm của cộng đồng thế giới. Mặt khác, những khu vực nhạy cảm trên thế giới vẫn tiếp tục là những “điểm nóng” về chính trị; kinh tế thế giới tiếp tục có những khó khăn, thách thức; sự cạnh tranh về kinh tế giữa các nước ngày càng trở nên gay gắt... Đây chính là những thách thức đối với những người làm công tác tư tưởng.

Tại Hội nghị triển khai công tác Tuyên giáo năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ đặt ra 9 vấn đề trọng tâm. Tôi chỉ xin nhấn mạnh mấy vấn đề cơ bản: Toàn ngành phải tập trung định hướng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013; các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực: báo chí xuất bản, văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, các vấn đề xã hội… Qua đó, tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về việc sửa đổi Hiến pháp đi đôi với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tuyên truyền việc thực thi “Luật Biển Việt Nam” gắn với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và các bộ luật mới được Quốc hội ban hành hoặc sửa đổi. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực gắn với kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh và việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, chất lượng học tập và quán triệt Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng theo hướng chọn lọc chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Một vấn đề quan trọng nữa là phải tăng cường công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, chú ý đến những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, nhạy cảm, nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; góp phần giải quyết kịp thời, chính xác, có hiệu quả các vấn đề đặt ra, nhất là những bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; ngăn chặn ngay từ đầu những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra “điểm nóng”. Tham mưu cho các cấp uỷ Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2013. Gắn kết chặt chẽ nội dung thực hiện việc học tập và làm theo với các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị năm 2013.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát thực tế cuộc sống; đồng thời phát huy mặt mạnh và khắc phục hạn chế trong công tác, tin tưởng ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục cùng các ngành, các cấp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Lâm Đồng đề ra trong năm “bản lề” 2013!

NGUYỄN THANH (Thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
.