Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc NQTW4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
Cập nhật lúc 15:32, Thứ Năm, 19/09/2013 (GMT+7)

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất về tư tưởng trong các cấp ủy và tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với các Đảng bộ khác trong tỉnh, trong hơn một năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, bước đầu tạo được sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng, tập thể trước, cá nhân sau, đồng chí Bí thư Đảng ủy kiểm điểm trước, tiếp đến là các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy và ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo tự phê bình và phê bình là phải giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; tự giác, chân thành, tự khép mình vào kỉ cương, kỉ luật của Đảng. Nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, gắn với kiểm điểm thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Những vấn đề có thể kết luận được thì Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận ngay, những nội dung chưa thống nhất thì lấy phiếu biểu quyết theo quy định. Đối với từng cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý và chỉnh sửa, bổ sung bản kiểm điểm của mình.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sát sao và hướng dẫn cụ thể các TCCSĐ tiến hành kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm theo đúng lịch đã đăng kí. Đến hết ngày 28/12/2012 có 76/76 (100%) TCCSĐ, 197/197 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (100%) đã hoàn thành việc kiểm điểm. Phần lớn các TCCSĐ đã chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc cho đợt kiểm điểm từ xây dựng kế hoạch; tổ chức lấy ý kiến góp ý của tập thể, cá nhân cho đơn vị; tổng hợp ý kiến góp ý bảo đảm trung thực, khách quan trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn tiếp thu và có giải trình cụ thể; xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, tập thể cấp ủy theo những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hơn một năm qua; chủ động xây dựng Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 22/1/2013 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 gắn với tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên chuyên trách dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ của các TCCSĐ trực thuộc nhằm kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc chào cờ của các đơn vị cơ sở. Hàng tháng, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo các Ban của Đảng ủy làm việc với 2-3 TCCSĐ trực thuộc để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của cơ sở nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng bằng các lớp tập trung theo từng khối, do đó việc triển khai sẽ đồng bộ, hiệu quả hơn là để các TCCSĐ tự tổ chức học tập.

Trong sinh hoạt tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các TCCSĐ tập trung vào những chuyên đề như nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ; sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy phục vụ nhân dân; không gây phiền hà, sách nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc, xây dựng môi trường văn hóa công sở; chuyên đề xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến thực chất trong từng đảng viên, CBCC, viên chức. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 30/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tỉnh Lâm Đồng”; thực hiện nghiêm Công văn số 2351-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc… kết quả thực hiện bước đầu được dư luận cán bộ, đảng viên đồng tình.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, từ đó xác định rõ trách nhiệm, đề cao ý thức tự giác trong thực hiện Nghị quyết. Hiện nay, toàn Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tập trung việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian vừa qua với tinh thần khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, bám sát các nhóm giải pháp đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Trần Trung Hiếu

,