Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị: Công tác Đảng, công tác chính trị được tăng cường
Cập nhật lúc 16:52, Thứ Ba, 10/09/2013 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 20/7/2005, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết 51-NQ/TW về việc “tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Sau 8 năm triển khai thực hiện ở các cấp trong LLVT tỉnh Lâm Đồng, công tác Đảng, công tác chính trị đã được tăng cường.
 
Đại tá Trần Xuân Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương và các nghị quyết, quyết định của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh; đồng thời, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh.
 
Đảng bộ Quân sự tỉnh nhận Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010
Đảng bộ Quân sự tỉnh nhận Cờ thi đua của BCH Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005 - 2010
Chuyển biến tích cực
 
Qua quán triệt, học tập, 100% cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng các cơ quan, đơn vị (nhất là cán bộ chủ trì) nhận thức sâu kỹ về cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, nâng cao khả năng SSCĐ của LLVT trong giai đoạn cách mạng mới. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là chấp hành nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”, nguyên tắc chỉ đạo về tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan chính trị và chính ủy, chính trị viên. 
 
Trong 8 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện điều động, bổ nhiệm 112 lượt cán bộ chính trị các cấp; lựa chọn đưa đi đào tạo chính trị cấp trung đoàn 27 đồng chí, đào tạo sau đại học 2 đồng chí, chuyển loại chính trị 6 đồng chí; đội ngũ cán bộ chính trị trong LLVT tỉnh qua đào tạo cơ bản đạt 86,32% (trong đó trình độ đại học 44,44%, cao đẳng 41,03%). Bên cạnh đó, gắn việc bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên, các cấp phó với kiện toàn tổ chức biên chế, thay thế những trường hợp không đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của người chỉ huy, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và quy hoạch cán bộ chủ trì trong đơn vị. Đến nay, chính ủy, phó chính ủy, chính trị viên, chính trị viên phó cấp trung đoàn và tương tương trở lên được bổ nhiệm đạt 100% so với biên chế; chính trị viên, chính trị viên phó đại đội đạt 100%... 
Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW, công tác xây dựng Đảng trong LLVT tỉnh ngày càng đi vào nền nếp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, dân chủ được phát huy, đoàn kết trong nội bộ Đảng được tăng cường, kỷ luật Đảng được giữ vững. Quy chế lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo cơ chế mới. Đội ngũ cán bộ đảng viên nêu cao được vai trò tiền phong gương mẫu có uy tín với quần chúng trong đơn vị. Từ năm 2005 trở về trước, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM đạt từ 82 - 85,7%. Từ năm 2006 đến nay, tỷ lệ tổ chức Đảng TSVM thường xuyên đạt từ 90,2 - 96,3%, không có tổ chức Đảng yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được tăng cường, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng và đảng viên TSVM. Đảng bộ Quân sự tỉnh được Tỉnh ủy tặng cờ công nhận Đảng bộ 5 năm liền đạt TSVM tiêu biểu giai đoạn (2005 - 2010). Đặc biệt, sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng được phát huy. 
 
Hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị từng bước được nâng lên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện kỷ luật được tăng cường: đa số cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, chỉ thị mệnh lệnh, quy định của cấp trên sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phương pháp, tác phong trong công tác của đội ngũ cán bộ chính trị có sự chuyển biến rõ rệt. Qua đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, đội ngũ cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên đều trúng cử vào cấp ủy các cấp và tham gia cấp ủy địa phương, đồng thời phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Đưa nghị quyết đi vào chiều sâu
 
Để đưa nghị quyết đi vào chiều sâu, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội theo tinh thần Nghị quyết 51, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc nghị quyết các cấp về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW, Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW, tập trung tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhận thức đúng đắn quan điểm và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc “Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ chính ủy, chính trị viên và cán bộ chính trị nói riêng, hàng năm phát hiện bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực và bồi dưỡng để bảo đảm đội ngũ kế thừa liên tục. Đẩy mạnh luân chuyển, điều động để cán bộ có tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cơ sở ở địa phương và cơ quan đơn vị.
 
LÊ HỮU TÚC
,