Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - những kết quả bước đầu
Cập nhật lúc 15:28, Chủ Nhật, 15/12/2013 (GMT+7)
Trong năm 2013, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 350 cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở về các quy định, hướng dẫn của BCHTW Đảng và UBKT Trung ương về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra 9 TCCSĐ, các Đảng ủy cơ sở kiểm tra 111 chi bộ trực thuộc và 1.074 đảng viên, tăng cường giám sát chuyên đề đối với TCCSĐ, đảng viên. Bên cạnh đó, hàng tháng Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo các Ban của Đảng ủy thường xuyên làm việc với một số TCCSĐ để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, Đảng ủy Khối chú trọng đánh giá kết quả xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
 
Theo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Toàn Đảng bộ có 62/74 tập thể cấp ủy đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được kết luận qua đợt kiểm tra tự phê bình và phê bình. Đối với cấp ủy viên có 294/308 đồng chí xây dựng kế hoạch về khắc phục, sửa chữa gửi về Đảng ủy Khối. Thực tế cho thấy, đối với TCCSĐ có 40/47 tập thể cấp ủy báo cáo về Đảng ủy việc khắc phục, sửa chữa. Nhìn chung ở các TCCSĐ đã chú trọng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ. Các TCCSĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tham gia hoặc tổ chức học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả. Tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, giữ gìn truyền thống của dân tộc, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt công tác tư tưởng chính trị được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kịp thời nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Nội dung sinh hoạt của các TCCSĐ sau khi kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 có đổi mới, chất lượng sinh hoạt từng bước nâng lên, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở từng TCCSĐ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng ủy khối triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc, nội dung đăng ký phấn đấu và kết quả thực hiện của từng đảng viên được thảo luận, góp ý, đánh giá cụ thể. Qua đó, có chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động thông qua những việc làm cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần xoay quanh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh duy trì thường xuyên, chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, chất lượng ngày càng nâng lên. Các tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này. Bên cạnh đó, quan tâm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng và rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy giai đoạn 2015 - 2020 đảm bảo quy trình, thời gian, tính kế thừa và phát triển. Lãnh đạo cơ quan căn cứ kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2015 - 2020 để cử cán bộ tham gia đào tạo đủ chuẩn. Cùng với những việc làm trên, các TCCSĐ lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo dân chủ trong cơ quan và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; bổ nhiệm nhiều cán bộ có năng lực vào các vị trí quan trọng; tập trung phát huy tính năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu và quyền làm chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
 
Tuy bước đầu có chuyển biến song qua kiểm tra cho thấy biện pháp, phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm của một số tập thể, cá nhân chưa thật cụ thể, chung chung, thiếu lộ trình khắc phục trước mắt hoặc lâu dài. Có cấp ủy viên chưa xây dựng bản đăng ký giải pháp khắc phục khuyết điểm. Sau hội nghị kiểm điểm, các TCCSĐ chậm xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm gửi về để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý theo quy định. Việc thực hiện một số nhiệm vụ trong các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 chưa mang lại hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số TCCSĐ còn thấp, chưa bám sát nội dung quy định. Trong sinh hoạt chi bộ, tính Đảng, tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức Đảng còn yếu, lúng túng trong sinh hoạt chuyên đề. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ…
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc, các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên là lãnh đạo, quản lý các cấp xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm đã được kết luận. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm tra, nhất là xử lý, giải quyết hiệu quả, nghiêm minh những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đối với các TCCSĐ không đạt trong sạch vững mạnh hoặc đạt trong sạch vững mạnh nhưng không bền vững. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
 
BÌNH NGUYÊN
,