Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Cập nhật lúc 15:43, Thứ Tư, 22/01/2014 (GMT+7)
Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW (ngày 5/12/2013) về học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
 
Thực hiện chuyên đề năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo gương Bác.
 
Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đáp ứng yêu cầu, nội dung chuyên đề năm 2014, các cấp và các ngành, các tổ chức cơ sở Đảng cần quán triệt các nội dung về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt. Đó là sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức quyền, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói và hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, luật pháp của Nhà nước. Các chi bộ thảo luận, xây dựng kế hoạch về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng, phấn đấu làm theo tấm gương Bác. 
 
BÌNH NGUYÊN
,
.