Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
Cập nhật lúc 15:22, Chủ Nhật, 09/02/2014 (GMT+7)
Hơn hai năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã được nghiên cứu, học tập nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chuyên đề theo từng năm, như: Năm 2012, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, đây cũng là chủ đề xuyên suốt toàn khóa; năm 2013, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
 
Có thể thấy, các cấp ủy đảng tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lâm Đồng đã thực sự đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào thường xuyên và đã có những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực. Có thể thấy nét nổi bật nhất của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là phương thức chỉ đạo, cách thức tổ chức triển khai thực hiện có nhiều sáng tạo, đạt kết quả và có tính bền vững. Vì vậy đã tạo những chuyển biến tích cực trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; qua đó cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong công tác, trong đổi mới phong cách và lề lối làm việc, thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, có hiệu quả, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn Lâm Đồng đã thể hiện được quyết tâm lớn, chủ động, sáng tạo trong xây dựng đời sống mới; xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu đáng phấn khởi. Chính trị xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tốt hơn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, những nhân tố mới, những mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng…
 
Bước sang năm 2014, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, trong đó chú trọng vào các nội dung:
 
Một là, các cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của chỉ thị cũng như một số tác phẩm khác của Bác Hồ như: Sửa đổi lối làm việc, Dân vận khéo, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân… đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị;
 
Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 11-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác;
 
Ba là, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên;
 
Bốn là, tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc;
 
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
 
Sáu là, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);
 
Bảy là, cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua các bản tin, chuyên trang chuyên mục gắn với việc tổ chức các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú ý việc xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trong từng cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, thiết nghĩ, sang năm 2014 cấp ủy các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nội dung trên để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự thấm sâu vào cuộc sống, các kết quả đã tạo dựng được trong thời gian qua mới thực sự bền vững, nhân dân mới thực sự thêm hào hứng, tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
 
HỒNG VĨNH
,
.