Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng:
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Cập nhật lúc 16:00, Thứ Tư, 12/02/2014 (GMT+7)
Nghị quyết TW 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” đã chỉ rõ các giải pháp bảo đảm thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”. Vì vậy, vấn đề lúc này là lựa chọn những việc cần và có thể làm ngay, không chờ đợi, làm từ dễ đến khó, làm từ điểm đến toàn diện, giải quyết có kết quả rõ ràng từng việc, để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ðảng lần này.
 
Festival Hoa Đà Lạt năm 2014. Ảnh: Hồ Toàn
Festival Hoa Đà Lạt năm 2014. Ảnh: Hồ Toàn
 
Báo cáo của BCH TW Đảng tại Đại hội XI đã trình bày rõ nhiệm vụ: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong đó vạch ra 8 nội dung cần thực hiện và 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thời có 3 nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội); Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để thực sự ngăn chặn đẩy lùi trước tệ nạn này. Từ đó, Hội nghị lần thứ 4 BCH TW đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong ngành Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VHTTDL) Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả, cụ thể: Trước hết, tập thể lãnh đạo Sở, Đảng ủy và Cấp ủy các Chi bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo, chỉ đạo CBCCVC, người lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không giao động, mơ hồ, mất phương hướng. Đồng thời, xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt mối quan hệ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, tập thể Cấp ủy; không chồng chéo giữa công tác chuyên môn với công tác Đảng; không có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cục bộ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đảng viên và CBCCVC hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, BCH Đảng bộ và đảng viên có tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường kiên định, vững vàng, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, hách dịch, tham nhũng, vô tổ chức, vô kỷ luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Không để vợ con, người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. 
 
Tuy nhiên, qua kiểm điểm vẫn còn một số hạn chế. Đó là: Do đội ngũ cán bộ thiếu đồng bộ giữa số lượng và chất lượng; cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đáp ứng theo yêu cầu. Đầu tư cơ sở vật chất cho ngành còn hạn chế, công tác quản lý nhà nước về danh lam thắng cảnh còn lúng túng, nhiều danh thắng xuống cấp nghiêm trọng. Công tác triển khai thực hiện quy hoạch ngành còn hạn chế. Một số địa phương khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa - thể thao chưa hết công năng; lãnh đạo Sở chưa dành nhiều thời gian làm việc với cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. 
 
Những hạn chế của tập thể trong đó có trách nhiệm của từng cá nhân trong lãnh đạo Sở, BCH Đảng bộ và đảng viên trên lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao theo 3 nội dung của Nghị quyết TW 4, tập trung vào một số nội dung chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của ngành; quan tâm đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, thiết chế của ngành cần có hiệu quả hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong ngành phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
 
Một số nhiệm vụ đã và đang được ngành tập trung thực hiện:
 
- Cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của cá nhân để thực hiện trong thời gian tới.
 
- Cá nhân các đồng chí đảng viên căn cứ vào những hạn chế, khuyết điểm và các giải pháp khắc phục để thực hiện cho tốt nhiệm vụ.
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ, đảng viên để đảm bảo việc thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4, thời gian vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo và làm tốt những nhiệm vụ như:
 
- Về công tác chính trị, tư tưởng: Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về chỉ tiêu hoạt động kinh tế - xã hội năm 2013, Đảng ủy Sở đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên và toàn thể CBCCVC thực hiện. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo đảng viên và CBCCVC triển khai đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2013, cũng như chuẩn mực đạo đức của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua lấy chất lượng và hiệu quả công tác để đánh giá đảng viên và CBCCVC. Kịp thời tổ chức cho toàn thể đảng viên, CBCCVC và người lao động học tập, nghiên cứu, quán triệt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương; các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 5, 6, 7 (Khóa XI). Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các Chi bộ, cơ quan chuyên môn sơ kết công tác 6 tháng gắn với sinh hoạt tư tưởng trong Chi bộ cơ quan; Đảng ủy chỉ đạo Công đoàn, ĐTN Cộng sản HCM, Hội Cựu chiến binh cơ quan xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, kết hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, giúp đỡ đảng viên, đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên và CBCCVC. Cơ quan chuyên môn tổ chức phát động thi đua theo từng giai đoạn trong năm, hưởng ứng nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).
 
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện tốt công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định theo yêu cầu nhiệm vụ đối với ngành. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh từng vị trí cán bộ tại cơ quan đơn vị trực thuộc theo quy định của ngành. Trong đó, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu của cán bộ, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.
 
- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị kết hợp tập trung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác phối hợp để thống nhất hành động theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo hoặc bỏ chống phù hợp nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phân công rõ ràng trách nhiệm các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, các phòng ban, đơn vị trực thuộc để phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, tổ chức.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tất cả đảng viên, CBCCVC ngành VHTTDL Lâm Đồng phải thực hiện tốt Nghị quyết TW 4, đó là: Phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, các đảng viên, các Chi bộ, Đảng bộ và CBCCVC trong toàn ngành phải thực sự trong sạch, vững mạnh.
 
Vũ Văn Quang - Phó GĐ Sở VH-TT-DL
,