Tiếp tục phát huy vai trò nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Ba, 28/07/2015 (GMT+7)
Cùng ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ra Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trên địa bàn tỉnh. Hơn một năm thực hiện các Quy định và Quy chế, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Lâm Đồng trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tiếp tục được phát huy. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo mối liên hệ mật thiết với nhân dân; tính nhân dân được đề cao, đã tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương.
 
Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm tham quan và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VĂN EM
Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm tham quan và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ảnh: PHAN VĂN EM

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy: Đối với công tác giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ trì việc giám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức theo đúng mục đích, tính chất, nguyên tắc, đối tượng và nội dung Quy chế. Các hoạt động giám sát có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được triển khai tứng bước có lựa chọn nội dung, đối tượng, địa bàn làm điểm… Một số nội dung giám sát được triển khai có tác động tích cực như: MTTQ tỉnh chủ trì giám sát tại 3 huyện, 5 xã, 78 thôn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát về công tác cán bộ nữ thời kỳ CNH, HĐH; việc tạo điều kiện cho Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước; giám sát 3 huyện, 3 Trung tâm cơ sở dạy nghề, 3 xã về đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Ở cấp huyện và cơ sở tiến hành giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách; thực hiện chế độ, chính sách cho đồng bào DTTS; việc đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Công tác phản biện xã hội được tiến hành đối với các văn bản dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên hội viên, quần chúng nhân dân. Thông qua hoạt động phản biện xã hội đã nâng cao tính chủ động, ý thức, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy tụ và phát huy lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản của địa phương, UBND tỉnh, Tỉnh ủy.

Về công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội định kỳ 6 tháng đầu và cuối năm tổ chức hội nghị góp ý báo cáo xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổng hợp và có ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh, hội nghị của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, còn đặt hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại trụ sở cơ quan MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Tổ chức tiếp công dân, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh duy trì nề nếp làm việc, trao đổi thông tin, sơ kết, tổng kết theo Quy chế phối hợp công tác hàng năm. Thường xuyên phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh, Tỉnh ủy về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng; trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền. Triển khai cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân tham gia góp ý và phản biện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chủ trì hoặc phối hợp chủ trì đối thoại trực tiếp với nhân dân hoặc đại biểu các tầng lớp nhân dân ở cả 3 cấp khi có các vấn đề cần có sự thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội để tổ chức thực hiện. Năm 2014, MTTQ tỉnh tham gia góp ý kiến vào 37 dự thảo văn bản của các sở, ngành về công tác quản lý Nhà nước liên quan đến quyền lợi của nhân dân, đoàn viên, hội viên trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QPAN. Hội Nông dân tổ chức ở cấp tỉnh 3 hội nghị; cấp huyện, thành 12 và cấp cơ sở 145 hội nghị góp ý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền theo các nội dung trong Quyết định 218-QĐ/TW.

Tuy đạt một số kết quả khả quan song nhìn chung việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp vẫn chưa đạt chất lượng, hiệu quả cao. Công tác phối hợp trong từng nội dung chưa thật chặt chẽ, đồng bộ; chưa trở thành tiếng nói chung, trách nhiệm chung trong tổ chức thực hiện theo quy định. Một số địa phương, đơn vị chậm tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Quyết định của Bộ Chính trị; lúng túng trong lựa chọn nội dung nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn; đối với cấp tỉnh, một số nội dung đề ra chưa được tổ chức thực hiện theo kế hoạch… Nhằm khắc phục tình trạng này, thời gian tới việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị phải tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Phải bố trí cán bộ có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trên cơ sở đó, việc thực hiện phải gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội, không để các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
BÌNH NGUYÊN
,
.