Lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cập nhật lúc 09:21, Thứ Sáu, 18/09/2015 (GMT+7)
Ngày 7/9/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương có Văn bản số 160-HD/BTGTW về Hướng dẫn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí.  
 
Mục đích là nhằm động viên, tập hợp, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kịp thời bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.
 
Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; phòng ngừa lợi dụng góp ý để tán phát thông tin, tuyên truyền quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội…; ý kiến đóng góp phải xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đất nước và nhân dân ta, tôn trọng những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát gợi ý thảo luận, có tính khoa học và thực tiễn cao; nội dung góp ý cần cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu để Tiểu ban văn kiện hoàn thiện báo cáo.
 
a. Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, tập trung thảo luận, đóng góp các vấn đề sau:
 
- Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn; Dự báo tình hình thế giới và đất nước; Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 
- Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường…
 
- Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục - đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.
 
- Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. 
 
- Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai.
 
- Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
- Mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh…
 
- Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng...
 
b. Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề sau:
 
- Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.
 
- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.
 
- Các quan điểm phát triển; Mục tiêu tổng quát; Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường.
 
- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung cho các ý kiến: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế...
 
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Báo Lâm Đồng đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tiếp nhận nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng và tham gia đóng góp ý kiến. 
 
Thời gian đăng tải ý kiến đóng góp: Triển khai từ ngày 18/9/2011, kết thúc ngày 31/10/2015. 
 
Ý kiến đóng góp gửi về Báo Lâm Đồng theo địa chỉ: Tòa soạn Báo Báo Lâm Đồng, số 8, Quang Trung, Đà Lạt; Email: tsbaolamdong@gmail.com. 
 
Báo Lâm Đồng rất trân trọng và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và tràn đầy niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.              
BAN BIÊN TẬP
,
.