Nhìn lại kết quả sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật lúc 10:06, Thứ Hai, 21/09/2015 (GMT+7)
Cách đây gần 4 năm, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012). Đây là Nghị quyết về xây dựng Đảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi, ngay từ khi Nghị quyết ra đời cũng như trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. 
 
Trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng, nhất là những khuyết điểm, yếu kém, Nghị quyết của Trung ương đã xác định 3 vấn đề cấp bách nhất của công tác xây dựng Đảng hiện nay là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Để thực hiện 3 vấn đề cấp bách nêu trên, Nghị quyết Trung ương đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất.
 
Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, những kết quả đạt được tuy chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhưng đa số ý kiến đều cho rằng: Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung và các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, quy định, hướng dẫn… tương đối nhanh, kịp thời và khá đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện ở các cấp trong tỉnh. Công tác chỉ đạo thực hiện cũng như nội dung, quy trình và cách làm có tác dụng và đem lại một số kết quả quan trọng; cụ thể như:
 
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đấu tranh phê phán đối với những biểu hiện sa sút, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vụ lợi từng bước có hiệu quả. Việc kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu, góp phần cảnh báo, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững. Các vấn đề dư luận bức xúc như quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan như thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm minh. Các công trình trọng điểm, tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành thi công đảm bảo tiến độ; không khởi công mới các công trình khi chưa đảm bảo nguồn vốn. Công tác chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; xử lý nghiêm minh, kịp thời những vụ nghiêm trọng… Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được quan tâm. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được chú trọng…
 
Có thể khẳng định, sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết cơ bản đã ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cơ quan, đơn vị; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm đúng mức, đáp ứng được yêu cầu trong việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ tới. Cơ chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực hiện tương đối hiệu quả…
 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm điểm dẫn đến lúng túng trong việc xác định nội dung, đối tượng, các bước tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình;  Một số đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự gương mẫu, nêu gương trong thực hiện kiểm điểm; tư tưởng kiểm điểm qua loa, chiếu lệ, hình thức, nể nang, né tránh vẫn còn ở một số tổ chức đảng và đảng viên; Một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc kiểm điểm, thiếu chủ động, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế dẫn đến vi phạm sau kiểm điểm phải xứ lý kỷ luật; Việc chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới ở một số tổ chức đảng chưa sâu sát, chưa thường xuyên, thiếu cương quyết; Một số vấn đề, lĩnh vực chưa kiểm điểm làm rõ được tính chất, mức độ nghiêm trọng; khuyết điểm chung của tập thể thì dễ chỉ rõ nhưng trách nhiệm thuộc về cá nhân nào thì chưa quan tâm làm rõ; Hoạt động của bộ phận thường trực, tổ giúp việc có lúc chưa kịp thời, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, nhất là tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị thực sự đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
HỒNG VĨNH
,
.