Phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
Cập nhật lúc 09:25, Thứ Năm, 17/09/2015 (GMT+7)
Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã thực hiện việc đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 7/9/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương có Văn bản số 160-HD/BTGTW về Hướng dẫn lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí.
 
Mục đích là nhằm động viên, tập hợp, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kịp thời bổ sung, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, qua đó giúp các cấp ủy nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Việc công bố toàn văn dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân không phải là lần đầu mà đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, thể hiện rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng và mở rộng dân chủ trong nhân dân; tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng một cách cụ thể, thiết thực. Việc làm này vừa đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân, vừa thể hiện chủ trương mở rộng, phát huy dân chủ ngày càng cao không chỉ trong Đảng mà mở rộng ra cả trong toàn xã hội của Đảng ta; qua đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, đảm bảo văn kiện Đại hội XII của Đảng hoàn chỉnh và sớm đi vào cuộc sống.
 
Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được thực hiện trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá Đảng và Nhà Nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua báo chí cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; phòng ngừa lợi dụng góp ý để tán phát thông tin, tuyên truyền quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội…; ý kiến đóng góp phải xuất phát từ động cơ đúng, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đất nước và nhân dân ta, tôn trọng những vấn đề có tính nguyên tắc, bám sát gợi ý thảo luận, có tính khoa học và thực tiễn cao; nội dung góp ý cần cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu để Tiểu ban văn kiện tiếp thu hoàn thiện báo cáo.
 
Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân diễn ra chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi. Để việc đóng góp ý kiến của nhân dân thiết thực, thu hút được nhiều ý kiến có chất lượng, ngoài thông tin đăng tải trên báo, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị cần căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa bàn, đơn vị để có các hình thức tổ chức phù hợp để nhân dân tiếp nhận được những nội dung cơ bản trong các dự thảo văn kiện; phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc lấy ý kiến. Nội dung đóng góp cụ thể, đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu; tránh để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị kích động, lợi dụng đưa ra những quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
 
Đây là những công việc rất quan trọng, tiến hành hết sức khẩn trương, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải phát huy cao độ tinh thần, ý thức trách nhiệm và trí tuệ của minh. Đây cũng là dịp để phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, việc góp ý cần được tổ chức thật tốt, bảo đảm thời gian và tiến độ, tránh việc tổ chức góp ý kiến một cách hình thức, chiếu lệ. 
 
Chúng ta trân trọng và chờ đón những ý kiến góp ý tâm huyết, trí tuệ và đầy trách nhiệm của đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài, để góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước.
 
BAN BIÊN TẬP
,
.