ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
Phát huy khối đại đoàn kết, tăng cường đồng thuận xã hội
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Tư, 27/07/2016 (GMT+7)
Cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, trong đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cụ thể hóa qua việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.   
 
Theo đó, tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ được hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Lâm Đồng thực hiện trong thời gian đến. UBMTTQ tỉnh sẽ triển khai thông qua các tổ chức thành viên, các nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS để tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về thực hiện dân chủ, về văn hóa, về đạo đức, về thực hiện “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”… trong đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên, trong đông đảo các tầng lớp nhân dân. 
 
Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ các cấp sẽ chú trọng phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong tập hợp phát huy khối đại đoàn kết, vận động đồng bào theo đạo thực hiện phương châm sống “tốt đời - đẹp đạo”, đóng góp bằng nhiều nguồn lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức gặp mặt, làm việc với các tổ chức thành viên của MTTQ; mỗi năm một lần gặp mặt các doanh nhân, chức sắc, nhân sĩ trí thức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, những bất cập tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, hành chính công hiện nay. Phấn đấu 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm. Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao, các trò chơi dân gian, phát huy nét bản sắc văn hóa bản địa các dân tộc...  
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, chúng tôi sẽ tập trung tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ cùng với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên. Trong đó, chú trọng mở rộng, hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, sát với từng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tập trung triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tập trung xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, huy động các nguồn lực trong cộng đồng tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đã đề ra.            
 
Nguyệt Thu
,
.