Cần nâng cao chất lượng nhận xét đảng viên nơi cư trú
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Hai, 24/10/2016 (GMT+7)
Ngày 15/6/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 76-QĐ/TW “Quy định về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Qua theo dõi tin tức trên báo Đảng, chúng tôi thấy nhiều ban, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy định này, trở thành một kênh thông tin quan trọng trong việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. 
 
Ở Lâm Đồng, ngày 30/10/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TU “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh”.Theo đó, tại mục 4 nêu rõ “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú gắn với việc thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định 535-QĐ/TU ngày 5/5/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc tỉnh đối với địa bàn dân cư nơi cư trú”. 
 
Đây là một chủ trương đúng đắn, nâng cao trách nhiệm của đảng viên ở nơi cư trú, đồng thời giúp cấp ủy cơ quan, đơn vị quản lý đội ngũ đảng viên toàn diện, chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nơi xem nhẹ nội dung này, tiến hành nhận xét đảng viên còn có biểu hiện nể nang, hình thức, chiếu lệ chỉ để bảo đảm thủ tục khi hội nghị kiểm điểm cuối năm. 
 
Cụ thể, trong năm cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác không chủ động liên hệ với chi ủy hoặc đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để kiểm tra đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Còn cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú không nắm vững số lượng đảng viên, họ tên, địa chỉ nơi công tác… của từng đảng viên đang cư trú ở khu dân cư của mình, để có cơ sở nhận xét, kết luận ghi vào Phiếu nhận xét đảng viên chấp hành nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW và Quy định 535-QĐ/TU. Việc tổ chức cho đảng viên tham gia sinh hoạt, góp ý vào nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng không được thực hiện theo quy định.
 
Từ thực tiễn cơ sở, chúng tôi đề nghị cấp ủy Đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú cần liên hệ chặt chẽ với nhau để đánh giá đúng thực chất việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, góp phần nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên, xứng đáng là nhân tố trụ cột lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
TIẾN ĐẠT
,
.