Ðam Rông tập trung phát triển kinh tế và chăm lo xây dựng Ðảng
Cập nhật lúc 08:21, Thứ Sáu, 23/12/2016 (GMT+7)
Năm 2016, với quyết tâm chính trị cao của Ðảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, Ðam Rông - huyện 30a đã đạt những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội… Trong đó đáng chú ý là công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn song với tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, huyện Đam Rông đã đạt những thành tựu khả quan, làm nền tảng cho các năm sau. 
 
Kinh tế phát triển tương đối toàn diện
 
Vẫn là huyện nghèo nhưng năm 2016, Đam Rông đạt tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh trên 1.666 tỷ đồng, bằng 107,04% KH, tăng 11,22% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước 42,892 tỷ đồng, bằng 102% KH; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 35,21%. Trong sản xuất nông nghiệp, Đam Rông tập trung chỉ đạo phát triển, cải tạo và nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực, chuyển đổi diện tích vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những giống cây có giá trị kinh tế cao. Các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai đồng bộ, tạo ra nhiều hướng sản xuất mới, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt trên 15.894 ha, tăng 1,59% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 99,79% KH và tăng 7% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 19.692 tấn, tăng 1,41% so với cùng kỳ. Huyện cũng đã triển khai tái canh, trồng mới 324,5 ha cây công nghiệp các loại (cà phê 220 ha, cây ăn trái 74,5 ha, các loại cây trồng khác 30 ha). 
 
Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất đạt 98,744 tỷ đồng, tuy mới đạt trên 58% KH nhưng tăng 11,1% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và bưu chính viễn thông cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân…
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện Đam Rông lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu, rộng; trong đó chủ yếu xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư hỗ trợ sản xuất, nhất là cho 3 xã Đạ Long, Đạ Tông, Đạ M’rông. Đến nay, huyện có 1 xã Đạ Rsal đạt 17 tiêu chí, 5 xã đạt trên 10 tiêu chí, 1 xã 10 tiêu chí, và xã Đạ Long mới đạt 8 tiêu chí. Chương trình được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Thời gian qua, nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất, hiến cây trồng tương đương số tiền 8,845 tỷ đồng để xây dựng công trình nông thôn mới.
 
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát 
 
Trong năm, Ban Thường vụ ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vững mạnh - bền vững, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác phát triển đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm, toàn Đảng bộ có 32 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 19 chi bộ và 13 đảng bộ cơ sở, với 137 chi bộ trực thuộc đảng ủy. Hiện có 56/56 thôn, 37/37 trường học có tổ chức đảng. Trong năm kết nạp 126 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.470 đồng chí (502 đảng viên là người dân tộc thiểu số).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016 của Đam Rông có nhiều chuyển biến tiến bộ; chuyển hoạt động về cơ sở xã, thôn trên tinh thần đổi mới, quyết tâm tạo chuyển biến một bước công tác xây dựng Đảng trên phạm vi toàn huyện. 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện có nhiều nội dung, cách làm phù hợp, chú trọng nêu gương, cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Đam Rông có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đối với công tác này, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, cụ thể và sâu sát hơn. Ban Thường vụ đã kiểm tra 2 đảng ủy cơ sở, 2 chi bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 10 tổ chức cơ sở đảng trong việc thu, nộp Đảng phí và quản lý, sử dụng ngân sách Đảng; giám sát 2 tổ chức đảng việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ, 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử lý kỷ luật 21 đồng chí; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 18 đảng viên và chi bộ thi hành kỷ luật 2 đảng viên… 
 
Đối với công tác xây dựng chính quyền, nhìn chung hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ… 
 
Nhằm khắc phục những mặt còn yếu kém, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, năm 2017 cùng với một số giải pháp cơ bản và sát thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông xác định sẽ tăng cường hơn nữa công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền sát dân, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn từ nay đến năm 2020; gắn với thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Đồng thời phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng hoạt động về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.
 
ÐAN THANH
,
.