ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN TIẾN - ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền các cấp "liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân"
Cập nhật lúc 12:00, Thứ Bảy, 28/01/2017 (GMT+7)
LTS: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh Lâm Ðồng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao nhất; bám sát chỉ đạo của Trung ương Ðảng, Chính phủ, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Nhân dịp đầu Xuân Ðinh Dậu 2017, Báo Lâm Ðồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVBCHTW Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy về những thành quả nổi bật trong năm qua trên các lĩnh vực: phát triển KT-XH, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
 
PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, được biết năm 2016, Lâm Đồng đã vượt qua nhiều trở ngại, đạt những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trong phát triển KT-XH, vậy đồng chí cho biết những thành quả nổi bật? 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Như chúng ta đã biết, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen và có cả những vấn đề phức tạp phát sinh. Tuy nhiên, với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh nhà và đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện:
 
Thứ nhất, kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Đặc biệt chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, phát triển công nghiệp có chọn lọc và đạt kết quả tương đối tốt: Sản xuất nông nghiệp phát triển và đạt mức tăng trưởng khá (5,2%); chương trình nông nghiệp công nghệ cao và liên kết trong sản xuất ngày càng được mở rộng, chăn nuôi phát triển; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai có hiệu quả (đến nay đã có 58/117 xã và 1 huyện đạt tiêu chí NTM). Du lịch tăng trưởng khá, khách du lịch đến Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng ngày càng đông.
 
Thứ hai, đầu tư trong nước và số doanh nghiệp thành lập mới tăng (thành lập mới tăng 16% và tăng 84,5% về vốn đăng ký); nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Việc thu hút đầu tư có chọn lọc đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư. Phong trào khởi nghiệp của thanh niên vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được các địa phương quan tâm, khuyến khích.
 
Thứ ba, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến nay còn 5,17% (giảm 1,5% so đầu năm) và hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 16,1% (giảm 3%); đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được chăm lo, cải thiện. 
 
Thứ tư, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; các vụ việc phát sinh đã được giải quyết kịp thời tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và bị thương). 
 
PV: Để có được những kết quả nêu trên, vai trò của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đồng chí, vấn đề này đã được tỉnh quan tâm, chú trọng như thế nào?
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn là nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh hết sức quan tâm và xác định là nhiệm vụ then chốt. 
 
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, Đảng bộ xác định cần phải làm tốt việc xây dựng đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Do vậy, các tổ chức đảng đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo học tập, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân được nâng lên, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm cao trong thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. 
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy, chính quyền triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên về nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn; đồng thời tăng cường nhận thức, tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Về tổ chức, bên cạnh việc chuẩn bị tốt phương án nhân sự, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ chính quyền các cấp nhằm ổn định và hoạt động có hiệu quả. Việc điều động, sắp xếp cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của Trung ương. 
 
Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ngày càng nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng được chú trọng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được phát huy. Nhìn chung, nhân dân phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
PV: Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH cũng như công tác xây dựng Đảng vẫn còn những mặt hạn chế, bất cập. Vậy theo đồng chí đâu là nguyên nhân cơ bản?
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Có nhiều nguyên nhân nhưng theo tôi, nguyên nhân cơ bản là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu chưa quyết liệt, chưa năng động, sáng tạo để tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu; việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nghiêm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thiếu chặt chẽ; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc chưa đồng bộ, chưa thực hiện kịp thời và nghiêm túc nhiệm vụ được cấp trên giao. Cải cách hành chính trong cơ quan Đảng, nhà nước chưa đạt yêu cầu. Tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế tại xã nghèo Đạ Quyn. Ảnh: Văn Báu
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế tại xã nghèo Đạ Quyn. Ảnh: Văn Báu
PV: Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm 2016, theo Bí thư Tỉnh ủy đối với việc phát triển KT-XH và xây dựng Đảng năm 2017 cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nào?  
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Mục tiêu tổng quát năm 2017 là: tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu đầu tư, phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển công nghiệp có chọn lọc; đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2016; tiếp tục phát triển toàn diện và đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
 
Trước hết, trên lĩnh vực kinh tế, phải tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, chỉ đạo quyết liệt tạo sự đột phá trong phát triển của các ngành. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng và triển khai Đề án Khởi nghiệp, khuyến khích, truyền cảm hứng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có điều kiện thành lập doanh nghiệp; lấy năm 2017 là năm “khởi nghiệp kinh doanh”, phấn đấu số doanh nghiệp thành lập mới tăng ít nhất 25% so với năm 2016. 
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, lấy doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt; khoa học, công nghệ là điều kiện tiên quyết; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là điều kiện để phát triển ổn định, bền vững; xây dựng thương hiệu để khẳng định giá trị và cam kết chất lượng với người tiêu dùng và nông dân là chủ thể, là lực lượng quan trọng có tính chất quyết định đến việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp; có kế hoạch đào tạo hợp lý, tạo điều kiện cho nông dân, đặc biệt “nông dân thế hệ mới” là giới trẻ phát triển sản xuất. Thực hiện tốt chương trình hợp tác với JICA về phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền chiến lược phát triển thương hiệu, quảng bá nông sản, du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu năm 2017 có thêm ít nhất 30% số hộ nông dân liên kết với doanh nghiệp so với hiện nay. 
 
Đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa và tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Chăm lo và tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ ở những vùng khó khăn để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; gắn thực hiện tốt công tác giảm nghèo với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu “ba không”: không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh “điểm nóng”; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, tội phạm có tổ chức; không để gia tăng các loại tội phạm, nhất là trọng án và tội phạm ma túy. 
 
Đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Trước mắt, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của BCHTW Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, phải nhận diện và chỉ ra được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục... tạo sự chuyển biến đáng kể về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 và thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục chỉ đạo quyết việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án vị trí việc làm trong tất cả các cơ quan, đơn vị, nhằm tinh gọn bộ máy biên chế đảm bảo hợp lý, khoa học và hiệu quả.
 
Về xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, phấn đấu nâng mức xếp hạng về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, đặc biệt những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xử lý và thay thế ngay những cán bộ thoái hóa, biến chất. Thực hiện triệt để chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Đối với MTTQ và đoàn thể các cấp, năm 2017 nhiều đoàn thể sẽ tiến hành đại hội; do vậy, cần có sự đánh giá sâu sắc về hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ qua để chủ động sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh liên kết, phối hợp giữa các đoàn thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
 
PV: Xin cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy về những nội dung tâm huyết trong cuộc phỏng vấn. Chúc đồng chí sức khỏe và tin tưởng sâu sắc rằng bước sang Xuân Đinh Dậu 2017, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân Lâm Đồng với quyết tâm chính trị cao sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới trong giai đoạn hội nhập, phát triển nhanh và bền vững! 
 
HỒ LAN (thực hiện)
,
.