THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII:
Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Hai, 16/01/2017 (GMT+7)
Ngay sau Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các huyện, thành phố trong tỉnh, các ngành, cơ quan, đơn vị đã và đang nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo, thực hiện quán triệt tuyên truyền trong lực lượng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Cùng với việc khẳng định truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”.
 
Với nhận định nêu trên, có thể nói Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã dũng cảm nhìn nhận, đánh giá những nguy cơ, khuyết điểm; đồng thời đề ra quyết tâm khắc phục. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.
 
Có nhiều giải pháp nêu ra nhằm khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó Nghị quyết của Đảng đã chú trọng hơn trong việc gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
 
Trong bài phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng khẳng định rõ: Việc quán triệt đầy đủ nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm làm nhận thức rõ hơn trong lực lượng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra những giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn. 
 
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của từng cấp ủy, tổ chức đảng, của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhất định sẽ đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, giàu sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển nhanh và bền vững. 
 
Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn chúng ta: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn. Và quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Dân nhìn vào cán bộ, đảng viên, công chức, họ đánh giá Đảng và Nhà nước của chúng ta. Chính vì vậy, mất niềm tin của nhân dân là mất mát lớn nhất. Bài học lớn mà Bác chỉ dạy vẫn còn nguyên giá trị và giá trị hơn khi chúng ta soi chiếu, làm tốt nhất theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) của Đảng đề ra. 
 
Ðồng chí Trần Minh Thức - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Ðam Rông 
 
Thực hiện Kế hoạch số 17 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, BTV Huyện ủy Đam Rông đã xây dựng Kế hoạch số 31 và tổ chức quán triệt trong lực lượng cán bộ chủ chốt toàn huyện vào ngày 12/11/2017. Sắp tới sẽ tổ chức tại cơ sở gồm 8 lớp tại 8 xã trong huyện, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 
 
Trong đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Cấp ủy cần xác định nội dung quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, phải xem việc nghiên cứu, quán triệt là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Và, mọi cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng triệu tập đều phải viết bài thu hoạch cá nhân, nộp về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt.
 
Ðồng chí Nguyễn Duy Hải - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương
 
Sau khi tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện tham gia học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tại Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc làm này đã giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm rõ tinh thần và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ đó chủ động trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong thời gian tới. Từ đó, góp phần phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi và hạn chế thấp nhất cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vướng vào 27 nhận diện về biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Nghị  quyết Trung ương 4 đã chỉ ra.

 

NGUYỆT THU
,
.