Chú trọng vấn đề con người trong công tác xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mạnh về tư tưởng, đạo đức và vững vàng về bản lĩnh chính trị. Đó là những nhiệm vụ tiên quyết góp phần tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 
 
Năm 2016, việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã được tiến hành hiệu quả trên nhiều mặt.Thông tin từ Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy cho biết, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, thể hiện sự quyết tâm cao và đã đạt được những kết quả nhất định; từng bước lập lại trật tự kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tạo tiền đề đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đưa việc tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.
 
Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 04 - KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, BTC Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời thực hiện đồng bộ những giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, hê thống chính trị, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
 
Công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được BTC Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với loại hình, chức năng, nhiệm vụ. Năm 2015 toàn tỉnh có 434/673 TCCS đảng đạt TSVM, tỷ lệ 64,5%. Trong đó, có 103/434 TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu, chiếm 23,7%. Qua phân loại, đánh giá 35.829 đảng viên, có 12,5% đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả này đều tăng lên so với năm trước. 
 
Từ kết quả đó, các cấp ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS Đảng và đảng viên; tham mưu BTV Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 14 ngày 19/10/2016 về “Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCS đảng và chất lượng sinh hoạt Đảng.
 
 Điển hình như BTC Huyện ủy Lạc Dương đã tham mưu ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020, nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên là người DTTS.  BTC Huyện ủy Đức Trọng tham mưu thành lập Tổ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TƯ ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư…
 
Toàn tỉnh hiện có 19 đảng bộ và 694 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh; 1.558/1.566 thôn, tổ dân phố có chi bộ (chiếm 99,48%), 6 thôn, tổ dân phố có đảng viên sinh hoạt ghép, không còn thôn, tổ dân phố không có đảng viên. Các cấp ủy, TCCS đảng đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Và, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, trong năm 2016, đã có 220 đảng viên bị xử lý kỷ luật và xóa tên khỏi Đảng, tăng 28 đảng viên so với năm 2015.
 
Trong năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.192 đảng viên, đạt 106,92% so với chỉ tiêu nghị quyết, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 41.197 đồng chí. Tuy vậy, việc bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng còn chậm.
 
Theo nhận định của BTC Tỉnh ủy, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bởi vậy việc thực hiện hoàn thành công tác tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 
 
Trong buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy vừa qua, BTC Tỉnh ủy đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm với cách thức thực hiện cụ thể. Đó là, từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 và công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên phải luôn gắn chặt với nhau trong những nhiệm vụ chung của công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, BTC Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch để tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch về “Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với loại hình chức năng, nhiệm vụ gắn với thực hiện có hiệu quả những giải pháp tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS đảng, đảng viên, nhất là các TCCS đảng trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và công tác phát triển đảng viên mới. 
 
Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà BTC Tỉnh ủy đang nỗ lực triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là xây dựng kế hoạch tham mưu BTV Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kiên quyết, kiên trì Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và Quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào chiều sâu, nghiêm túc hiệu quả.
 
N.NGÀ
,
.