Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII
Cập nhật lúc 15:11, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)
* Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
 
(LĐ online) - Sáng ngày 24/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó, nhấn mạnh đến ý nghĩa, những điểm mới của Chỉ thị số 05, phân tích những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm… 
 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trình bày sâu sắc, toàn diện về lịch sử vấn đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng và xã hội, bao gồm 5 nội dung cơ bản: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc - dân chủ - nhân dân - xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - xây dựng văn hóa và con người và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. 
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Vì vậy, cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc  và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ sáng thứ 2, chú trọng đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nội sinh hoạt dưới cờ.   
 
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã trình bày nội dung chính của Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày những nội dung chính của Nghị quyết số 05 ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lương tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06 ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận số 09 tháng 10/2016 về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 
 
Về quan điểm, mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi trường. Tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại… 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng UBND tỉnh, đảng đoàn cần xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, địa phương và đơn vị. 
 
Thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh lần này đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị. 
 
Những nội dung được phổ biến tại hội nghị là cơ sở để các địa phương, đơn vị tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.
 
Nguyệt Thu
,
.