TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI "BÚA LIỀM VÀNG"
Lạc Dương với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)
Muốn khẳng định được vai trò “hạt nhân” lãnh đạo trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức đảng phải thật sự trong sạch vững mạnh (TSVM). Nhận thức được điều đó, những năm qua, Huyện ủy Lạc Dương đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng TSVM và đã đạt được những kết quả khả quan.
 
Ông Trần Công Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương cho biết, muốn xây dựng TCCS đảng thực sự TSVM thì phải làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng về cả 3 mặt và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mặt khác, phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời ngăn chặn, xử lý những biểu hiện hạn chế, yếu kém trong thực hiện Điều lệ Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
 
Thực hiện định hướng đó, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Lạc Dương đều xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; trong đó chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, cùng công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, cấp ủy các TCCS đảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát triển KT-XH tại địa phương. Qua phong trào thi đua, phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ.
 
 Cùng với đó, Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với các TCCS đảng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Nhờ vậy, những đảng viên mới được phát triển thường nằm trong độ tuổi trẻ, có trình độ văn hóa, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống và có tinh thần trách nhiệm cao.
 
Điều đáng nói là, trong phát triển đảng viên, với quan điểm xem trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, nên mặc dù là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS khá lớn, nhưng công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS cũng đảm bảo chất lượng. 
 
Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, BTVHU tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, trước hết là nâng cao chất lượng triển khai, nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; từng bước đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng. Đồng thời, kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của huyện và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng việc: Sau khi  học tập đều tổ chức viết bản thu hoạch, xếp loại, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân tham gia đầy đủ, có chất lượng, phê bình những đơn vị, cá nhân tham gia không đều, không hiệu quả… 
 
Đặc biệt, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, BTVHU luôn chú trọng đến việc nâng cao đạo đức, lối sống của người cộng sản thông qua việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bám sát chuyên đề hàng năm và yêu cầu cán bộ, đảng viên, các TCCS Đảng phải đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức của Bác” dựa vào công việc chuyên môn, cụ thể được phân công. Hàng năm, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, các TCCS đảng được căn cứ vào mức độ thực hiện đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. Do vậy, chất lượng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không ngừng được nâng cao và có sức lan tỏa lớn trong huyện. 
 
Điều đáng nói nữa là, trong quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06, 03, 05/CT-TW của Bộ Chính trị, BTVHU đều có chủ trương gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), TW4 (khóa XII) về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, thoái hóa phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị, tư tưởng, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của tổ chức đảng, góp phần quyết định sự thành công trong công tác xây dựng TCCS đảng thật sự TSVM. 
 
Cùng với việc thực hiện tốt hai nhiệm vụ quan trọng nói trên, trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, những việc đảng viên không được làm cũng được BTVHU Lạc Dương đặc biệt quan tâm và triển khai tốt. Theo đó, ngay từ đầu năm, BTVHU xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo UBKT các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả. Trong năm 2016, cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra được 105 lượt tổ chức đảng và 378 lượt đảng viên (chiếm 32,2% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ). Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời nhắc nhở những tổ chức đảng, đảng viên về những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Việc thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của BTVHU Lạc Dương đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nêu cao vai trò và uy tín của tổ chức đảng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương.
 
Nhờ vậy, hàng năm, tại Đảng bộ huyện Lạc Dương, tỷ lệ các TCCS đảng, đảng viên yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ không những được thuyên giảm, tiến tới không còn, mà ngược lại, các TCCS đảng, đảng viên đạt TSVM, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng được nâng cao. Năm 2016, qua đánh giá, phân loại, toàn Đảng bộ có 91/29 TCCS đảng được công nhận TSVM, đạt tỷ lệ 65,5%, trong đó có 3 TCCS đảng TSVM tiêu biểu 5 năm liền, không có TCCS đảng yếu kém. Cùng với đó, toàn Đảng bộ có 1.018/1.076 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 91,7% tổng số đảng viên tham gia phân loại; trong đó có 148 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 48 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 4,5% và chỉ có 10 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 0,9%.
 
“Đây là kết quả khả quan, tạo tiền đề cho BTVHU Lạc Dương có cơ sở để xây dựng Nghị quyết chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng và định hướng quyết tâm xây dựng một Đảng bộ thực sự TSVM tiêu biểu trong năm 2017 và những năm tiếp theo, trong bối cảnh toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) với một lòng tin: Sẽ loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa biến chất, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và Nhà nước” - ông Trần Công Chánh khẳng định.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ
,
.