Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Cập nhật lúc 10:20, Thứ Hai, 03/04/2017 (GMT+7)
* Thực hiện chỉ thị đang đi dần vào cuộc sống
 
* Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân lựa chọn những công việc làm theo Bác cho phù hợp
 
(LĐ online) - Trong tháng 3/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban cụm các khu vực trong cả nước để khảo sát đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Theo Ban Tuyên giáo Trung ương: Một năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương, ngành (nhất là trong lực lượng vũ trang) đã quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở rút kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI, việc triển khai của các cấp ủy Đảng có tính chủ động, tổ chức khoa học hơn, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Nhiều địa phương, đơn vị duy trì sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác hằng tháng, hoặc hằng quý trong sinh hoạt chi bộ. Việc kể chuyện về tư tưởng Hồ Chí Minh, về phong cách và tấm gương đạo đức của Bác, về những gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đang trở thành hoạt động thường xuyên dưới cờ ở các trường học, ở một số cơ quan, công sở của nhiều tỉnh, thành phố. Việc học tập chuyên đề 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo dức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhìn chung thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa đạng. Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức tọa đàm, hội thảo bàn sâu về nội dung và đổi mới phương pháp trong học tập và làm theo Bác. Việc học tập ở nhiều nơi được tổ chức trực tuyến tới cấp xã, có nơi tiến hành truyền hình cho toàn thể nhân dân cùng theo dõi, sau đó ghi đĩa hình phát về chi bộ, tổ chức cơ sở của các đoàn thể để đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục nghiên cứu trong sinh hoạt chuyên đề. Một số ban thường vụ cấp ủy ban hành các Chỉ thị về đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu gắn với học tập chuyên đề 2016, 2017. Từ đó, việc học chuyên đề mang ý nghĩa thiết thực, sâu sắc hơn và tác động tích cực hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo không khí đồng thuận, ủng hộ trong xã hội. Đối với xây dựng kế hoạch làm theo được nhiều địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nhiều nơi đã lựa chọn khâu đột phá, đưa ra được những giải pháp thiết thực, giải quyết được căn bản nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân, những vấn đề tồn tại nhiều năm dẫn đến khiếu kiện về đất đai, liên quan đến giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, liên quan đến việc lạm dụng chức vụ, tham ô, lãng phí… được nhân dân ghi nhận. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân tuy chưa được nhiều, nhưng nhiều nơi đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, đảm bảo tính khả thi. Qua các hội nghị giao ban cũng cho thấy: Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức được xây dựng từ khóa XI ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát với điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với thực thi công vụ. Nhiều nơi đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc hằng ngày nên dễ thực hiện. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tổ chức thực hiện Chỉ thị và những gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị được các cấp ủy quan tâm hơn, nên có chuyển biến tốt hơn. 
 
Đánh giá về kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, theo Ban Tuyên giáo Trung ương: Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà trong nhân dân, về cơ bản, nhân dân đều biết chủ trương lớn của Đảng ta về nội dung Chỉ thị 05. Việc thực hiện Chỉ thị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực, hiệu quả hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần có ý nghĩa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
 
Tuy đạt những kết quả tích cực song việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vẫn còn một số mặt hạn chế. Biểu hiện: Nhiều đơn vị, địa phương lúng túng trong xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân. Số lượng nội dung công việc cụ thể, đăng ký học tập, làm theo Bác chưa được nhiều. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị, thiếu cụ thể, nên khó kiểm tra, khó đánh giá kết quả thực hiện. Một số nơi việc đăng ký mang tính hình thức, sao chép. Vấn đề gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Vẫn còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên gây tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác…
 
Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có một số ý kiến chỉ đạo: Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu đặt ra là, nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Cùng với một số nhiệm vụ quan trọng như: triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các nhóm xã hội; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện…, phải chú trọng đẩy mạnh việc làm theo. Theo đó, ban thường vụ cấp ủy cần thảo luận, lựa chọn một số nội dung công việc cụ thể, trên tinh thần học Bác, tập trung giải quyết có hiệu quả thiết thực, để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tránh bệnh hình thức, bệnh thành tích. Ở mỗi cấp, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhất là chấp hành kỷ luật phát ngôn, phát biểu không đúng nơi, đúng lúc, đúng việc, những vấn đề lệch lạc về quan điểm, đường lối và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, có kế hoạch, biện pháp khắc phục cụ thể, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, tập trung giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú ý ở những đơn vị hành chính, thôn, bản, xóm, ấp… và các doanh nghiệp chưa có đảng viên. Về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trên cương vị công tác khác nhau, lựa chọn những công việc làm theo cho phù hợp. Đối với cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý chức vụ càng cao, thì trách nhiệm học tập và làm theo Bác càng phải cao hơn. Cấp ủy ở cơ sở hướng dẫn từng cán bộ, đảng viên mỗi năm lựa chọn một, hai công việc cụ thể để thực hiện có kết quả.
 
ĐAN THANH
,
.