Huyện ủy Đức Trọng xử lý kỷ luật 10 đảng viên
Cập nhật lúc 17:06, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)
Một trong những việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”, Huyện ủy Đức Trọng đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các cấy ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng của các tổ chức đảng, đảng viên.
 
Qua kiểm tra, giám sát, quý I/2017, Huyện ủy Đức Trọng đã tiến hành xử lý kỷ luật 10 đảng viên dưới các hình thức: Khiển trách 9 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
 
Cùng với việc kiên quyết xử lý các đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức Đảng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Hoàng Đại Huynh
,
.