Lâm Hà: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
Cập nhật lúc 10:00, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)
Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở (TCCS) đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương.
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà cho biết, Huyện ủy Lâm Hà đã thường xuyên chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy mà trước hết là của Ban Thường vụ đối với các TCCS đảng, đặc biệt là công tác cải cách hành chính trong cả hệ thống chính trị. Qua đó, thực hiện giảm hội họp, tăng chất lượng, đổi mới quy trình ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu, sát cơ sở, dễ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cũng cần phải xác định trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.
 
Một nội dung nữa mà Huyện ủy Lâm Hà tập trung lãnh đạo thực hiện, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là hiệu lực của các quyết định hành chính và kết quả thực thi trên thực tế. Từ đó rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc của HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện nhằm tăng cường phối hợp trong thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, phát huy tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục sự chồng chéo. 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Lâm Hà cũng chú trọng tới việc đổi mới phương thức lãnh đạo đối với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, cũng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể.
 
Huyện ủy Lâm Hà cũng tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. 
 
Qua triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Lâm Hà đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo tính kế thừa và chủ động. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Các trường hợp vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời phát hiện và uốn nắn, xử lý. 
 
Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Phạm Thị Phúc cho biết thêm: “Nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy tại Lâm Hà trong những năm qua đã đảm bảo được tính tuyên truyền, thuyết phục bằng sự cần thiết, đúng đắn, phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, đảm bảo được tính dân chủ, công khai trong tổ chức thực hiện và đề cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị”. 
 
Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, tập trung vào chương trình trọng tâm là “Đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
DUY NGUYỄN
,
.