TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI "BÚA LIỀM VÀNG"
Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4 ở huyện nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Ba, 04/04/2017 (GMT+7)
Đơn Dương là địa phương đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được công nhận huyện nông thôn mới (NTM). Muốn được công nhận huyện NTM, hệ thống chính trị của Đơn Dương phải thật sự TSVM, vì đây là một trong 19 tiêu chí quan trọng theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Vì lẽ đó, Đơn Dương gặp được những thuận lợi cơ bản khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của BCH TW Đảng tại kỳ họp lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Lý giải vì sao huyện NTM Đơn Dương gặp được thuận lợi cơ bản trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII), ông Trần Xuân Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đơn Dương cho rằng: Muốn đạt được tiêu chí hệ thống chính trị vững mạnh trong NTM, cần phải có đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mới xây dựng được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể TSVM. Để làm được điều đó, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở của Đơn Dương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, áp dụng nhiều biện pháp để xây dựng chuẩn mực đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện. Mặt khác, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cũng là quá trình triển khai Chỉ thị 06, 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả khả quan, nên đã tạo được nền tảng vững chắc cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Vấn đề còn lại, là cần quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 để từ đó, cán bộ, đảng viên nâng cao hơn ý thức tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Nhận thức được điều đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW và BCH TW có Nghị quyết TW 4 (khóa XII), căn cứ vào kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Đơn Dương xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng, ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Huyện ủy mở các lớp quán triệt nội dung cho cán bộ, đảng viên của các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài việc mở các lớp chuyên đề quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết TW 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy Đơn Dương còn chỉ đạo các TCCS đảng chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ triển khai quán triệt trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, thứ hai đầu tháng tại các thôn, tổ dân phố. 
 
Thông qua học tập, quán triệt, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, làm theo và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cán bộ, đảng viên cũng phải viết bản thu hoạch, cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, việc tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 còn được lồng ghép qua các hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương. Mặt khác, BTV Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, với phương châm “sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cá nhân, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá”. 
 
Đặc biệt, đối với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), BTV Huyện ủy chỉ đạo các TCCS đảng triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. 
 
Theo đó, tập thể BTV Huyện ủy phải gương mẫu thực hiện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy phải gương mẫu trong kiểm điểm; rà soát, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết để tự soi xét, đánh giá bản thân; từ đó xác định trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí cấp ủy viên, bí thư, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, phải chịu trách nhiệm nếu tại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương mình xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực. 
 
Điều đáng nói là: BTV Huyện ủy Đơn Dương chỉ đạo các cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, các ngành chức năng của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) tại các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi phát hiện những thiếu sót, hạn chế thì kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh, khi vi phạm thì kiên quyết xử lý, nhất là những vi phạm pháp luật; Điều lệ Đảng, những điều cấm cán bộ, đảng viên không được làm…
 
Theo ông Hồng, qua kiểm tra, giám sát, trên địa bàn huyện Đơn Dương chưa phát hiện những biểu hiện tiêu cực và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên, đây đó, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa sâu sắc, toàn diện, chưa vận dụng khoa học, hợp lý vào công việc, nên kết quả đạt được trong công tác chưa cao. Công tác khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị chưa được triển khai kịp thời, sâu rộng, nên ảnh hưởng phần nào đến sức lan tỏa trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế nói trên là bài học kinh nghiệm để Đảng bộ huyện Đơn Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), góp phần nâng cao chất lượng của huyện NTM trong những năm tới.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.