Thực hiện Nghị quyết TW4: Những việc cần làm ngay và thường xuyên
Cập nhật lúc 10:36, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; MTTQ tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc cần làm ngay và thường xuyên trong toàn hệ thống từ tỉnh tới cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
 
UBMTTQ phối hợp Ban Tuyên giáo tuyên truyền Nghị quyết TW4 (khóa XII) cho các chức sắc, nhà tu hành. Ảnh: N.Thu
UBMTTQ phối hợp Ban Tuyên giáo tuyên truyền Nghị quyết TW4 (khóa XII) cho các chức sắc, nhà tu hành. Ảnh: N.Thu
Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, hiệu quả NQTW4 (khóa XII) tới mọi thành phần cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung đăng ký cam kết thực hiện, MTTQ tỉnh đã ban hành chương trình hành động rất cụ thể; trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, nghiên cứu các lĩnh vực sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và tình hình nhân dân để lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp. Ngoài ra, Ban Thường trực MTTQ tỉnh còn phối hợp với cấp huyện hướng dẫn MTTQ cấp xã quy trình, nội dung giám sát cấp cơ sở, tập trung công tác chỉ đạo điểm về giám sát tại 24 phường, xã, thị trấn trong tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ MTTQ cấp xã tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; thực hiện giám sát về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát”.
 
Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam, các cấp và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phản biện xã hội, trong đó chủ động tích cực phản biện các văn bản dự thảo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Đặc biệt, là các chính sách, quy hoạch, kế hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
 
Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - đây là một hoạt động thiết thực nhằm phát huy trách nhiệm, dân chủ của nhân dân. Trong đó, MTTQ giữ vai trò chủ trì tổ chức góp ý, góp ý đột xuất khi có yêu cầu. Tập trung tham gia góp ý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, chính quyền các cấp, mối quan hệ giữa đảng viên, công chức với nhân dân… Đây là những nội dung rất cần sự tham gia góp ý, giám sát của mọi tầng lớp nhân dân.
 
Nội dung “đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân” cũng cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới nhằm tăng cường mối quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc diễn ra trong đời sống xã hội. MTTQ từ tỉnh đến huyện, thành phố cũng sẽ tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tham mưu chủ trương xử lý kết quả phiếu tín nhiệm đảm bảo công khai, minh bạch. Trong năm 2017, MTTQ tiếp tục phối hợp tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy các DN, HTX phát triển.
 
MTTQ các cấp tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó, năm 2017 tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở các xã, phường, thị trấn, khu dân cư. Xây dựng mô hình điểm - coi đây là các tiêu chí, thước đo chất lượng và nội dung đánh giá thi đua trong công tác Mặt trận.
 
Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp mặt, tiếp xúc, tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền phục vụ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, theo dõi kết quả giải quyết của các cơ quan và thông báo cho nhân dân được biết về những điều nhân dân kiến nghị, phản ánh. 
 
Đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan MTTQ các cấp, theo ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Hàng năm, mỗi cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch xác định rõ nội dung, vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; có bản đăng ký cam kết với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan về nội dung thực hiện Nghị quyết TW 4 về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, mỗi cá nhân phải thể hiện việc làm, hành động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm. Chúng tôi thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế hội họp không cần thiết hoặc đổi mới, cải tiến trong hội nghị theo hướng chuyên đề, lồng ghép nhiều nội dung, tránh phô trương, hình thức để tiết kiệm thời gian, kinh phí... Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.
 
NGUYỆT THU
,
.