Thực hiện Nghị quyết TW4 ở huyện Đạ Tẻh
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)
Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Đạ Tẻh đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của huyện phối hợp với cấp ủy các TCCS đảng triển khai đồng bộ, quyết liệt nội dung của Nghị quyết TW4, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nội bộ, là điều kiện tiên quyết để củng cố, nâng cao vai trò, uy tín của Đảng. 
 
Sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 31/CTr/TU về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, BTVHU Đạ Tẻh một mặt ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện số 23/KH-HU, mặt khác, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các TCCS đảng mở 15 lớp học tập, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết TW4 (khóa XII) cho 1.687 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Cấp ủy của một số Đảng bộ xã Đạ Pal, Hà Đông, TT Đạ Tẻh cũng đã chủ động mời báo cáo viên cấp huyện truyền đạt nội dung Nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên, nâng tỷ lệ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện được học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII) lên trên 95%.
 
Trong Kế hoạch số 23/KH-HU, BTVHU Đạ Tẻh đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai thực hiện nghị quyết theo lộ trình năm 2017 và những năm tiếp theo. Theo đó, 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII). Sau học tập, quán triệt, các cán bộ, đảng viên phải viết báo cáo, thu hoạch và cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy sẽ kiểm tra, giám sát cam kết này và lấy việc thực hiện cam kết làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên. Tổ chức việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở các cấp, các ngành theo tinh thần: cá nhân phải tự giác, tổ chức có trách nhiệm kiểm điểm nghiêm túc, chỉ ra những biểu hiện suy thoái của tập thể, cá nhân (nếu có), theo phương châm “Trong trước ngoài sau, trên trước, dưới sau”. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức trong sáng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, có tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì lợi ích của nhân dân. Gắn việc thực hiện Nghị quyết TW4 với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Kịp thời tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới, hiệu quả trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Về nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) theo lộ trình năm 2017 và những năm tiếp theo, Kế hoạch 23/KH-HU của Huyện ủy Đạ Tẻh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan nội chính, công an, quân sự, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, chẳng hạn: Mặt trận, đoàn thể gắn việc phản biện, giám sát xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quy định của Quyết định 217, 218 QĐ-TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW4. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu BTVHU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí ủy viên BTV, HUV, bí thư cấp ủy các cấp. Cụ thể hóa và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu BTVHU ban hành, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. 
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch 23/KH-HU của BTVHU. Chỉ đạo chấn chỉnh, phát huy vai trò, hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu BTVHU cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giám sát, phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu BTVHU chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng ủy quân sự huyện và Đảng ủy Công an, chủ động nắm bắt tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát hiện và xử lý các đối tượng chống phá cách mạng, các phần tử phản động, cơ hội chính trị, đảm bảo tốt ANCT-TTATXH. Các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể hóa và thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan đơn vị, địa phương. Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…
 
Với việc xây dựng kế hoạch kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ nói trên và quyết tâm cao của BTVHU, các cấp ủy đảng, sự đồng thuận cao của chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân, cùng kinh nghiệm tổ chức tốt việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tin rằng: Huyện Đạ Tẻh sẽ thực hiện đạt kết quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Bộ chính trị.
 
ĐẠI HUYNH
,
.