Những việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết TW4 ở Đam Rông
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Ba, 13/06/2017 (GMT+7)
Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước và lại “sinh sau đẻ muộn”, có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển so với nhiều địa phương khác, nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ở huyện Đam Rông cũng có tính đặc thù, đòi hỏi phải có cách làm phù hợp, sáng tạo...
 
Ông Khổng Đức Kiên - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (BTCHU) - người chịu trách nhiệm chính trong tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) về triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 cho biết: Trước những thuận lợi, khó khăn nói trên, bám sát vào đặc điểm tình hình của địa phương, BTCHU đã tham mưu BTVHU xây dựng, ban hành chương trình hành động theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều” gồm 10 nhiệm vụ thực hiện ngay, thường xuyên và giao nhiệm vụ cho các các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trong việc thực hiện Nghị quyết theo lộ trình. 
 
Theo đó, các nhiệm vụ cần thực hiện ngay, thường xuyên mà Huyện ủy Đam Rông đặt ra bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, tập huấn mục đích, ý nghĩa, nội dung, để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đúng tầm quan trọng của Nghị quyết TW4. Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Nội dung kiểm điểm phải tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức trong sáng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, có tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, có tác phong gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, vì lợi ích của nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, những sai phạm, tồn đọng gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như: Đầu tư, QLBV rừng, đất đai… Rà soát, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không đảm bảo về tiêu chuẩn, kém về năng lực, về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm. Kịp thời biểu dương, khen thương và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của cấp trên. Thực hiện tốt chủ trương học tập, bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin của quần chúng nhân dân tố giác về các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên...   
 
Cùng với việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ thực hiện ngay, thường xuyên nói trên, các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp ở Đam Rông, theo chỉ đạo của BTVHU cũng đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với nhiệm vụ chính trị của mình.
 
Do vậy, việc thực hiện Nghị quyết TW4 bước đầu đạt được một số kết quả khả quan như: Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ  được giao, trong đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao tỷ lệ TCCS đảng trong sạch, vững mạnh và tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng được nâng cao. Và, điều quan trọng hơn là, việc thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 đã tác động tích cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. 
 
Tuy nhiên, cũng theo ông Khổng Đức Kiên, việc thực hiện Nghị quyết TW4 tại huyện Đam Rông vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế, đó là: Một số đảng viên vừa gặp khó khăn về kinh tế, vừa cho rằng nội dung sinh hoạt chi bộ nhàm chán, nên tham gia sinh hoạt không đều. Dù chưa rõ nét, nhưng có hiện tượng một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, thiếu lòng tin vào Đảng, Nhà nước. Một số cán bộ, đảng viên thiếu yên tâm, gắn bó với địa phương... Trước thực tế đó, BTVHU Đam Rông đang chỉ đạo các TCCS đảng, các ngành chức năng và chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế vừa nêu, nhằm thực hiện Nghị quyết TW4 ngày càng đạt hiệu quả cao.
 
HOÀNG ĐẠI HUYNH
,
.