Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết TW4 ở Di Linh
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)
Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Di Linh đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-HU triển khai thực hiện nghị quyết này. Và, để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được BTVHU chú trọng quan tâm.
 
Theo đó, BTVHU đã tổ chức 23 lớp quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII), gắn với quán triệt học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho 3.200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung Nghị quyết đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, sau học tập, quán triệt Nghị quyết, BTVHU yêu cầu cán bộ, đảng viên phải viết báo cáo thu hoạch và phải cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Sau quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, BTVHU Di Linh chỉ đạo các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau: Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần của Nghị quyết, gắn với kiểm điểm đột xuất, hàng năm theo phương châm: “Nói thẳng, nói thật, đối chiếu với 27 biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cấp trên và người đứng đầu tự giác kiểm điểm trước, làm gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên noi theo. 
 
Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục hạn chế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức trong sáng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, có tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu, có tác phong gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, vì lợi ích của nhân dân, không vô cảm trước những khó khăn của nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 05 và Quy định 55 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Trên cơ sở đó, rà soát, xử lý nghiêm và cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; miễn nhiệm, thay thế những cán bộ, công chức không đảm bảo về tiêu chuẩn, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. 
 
Cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề xuất bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo quy định. Rà soát, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc của từng cơ quan, đơn vị để kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, sai phạm… gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tốt việc tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân về các vấn đề có liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy Di Linh cho biết, sau gần một năm thực hiện Nghị quyết TW4 tại huyện Di Linh đã đạt được những kết quả nổi bật sau: Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW4 trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, đã có 100% cán bộ, đảng viên đều có bài thu hoạch và bản cam kết thực hiện nghiêm nội dung của Nghị quyết.
 
Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện, nên khắc phục được tình trạng hình thức, chung chung, chạy theo thành tích.
 
Qua kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và kiểm tra, giám sát từ cuối năm 2016 đến nay, trong toàn huyện đã phát hiện, xử lý kỷ luật theo tinh thần Nghị quyết TW4  6 trường hợp, với các hình thức: Khiển trách 2, cảnh cáo 4 trường hợp.
 
Từ những kết quả đạt được đó, BTVHU Di Linh đã đúc rút được 3 bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 như sau: Các cấp ủy đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải kịp thời nắm vững diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ được giao để làm gương cho cán bộ, đảng viên học tập noi theo. Tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và phải xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế mắc phải. Phải kiên quyết xử lý những trường hợp có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết TW4. Đặc biệt, phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 của các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. 
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.