KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1/8/1930 - 1/8/2017)
Ngành Tuyên giáo Lâm Đồng - một số điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)
Bước sang năm 2017, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng hoạt động trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức... Trước bối cảnh đó, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2017. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Toàn ngành đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy Đảng. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ Tuyên giáo theo kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ đột xuất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, đơn vị để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động báo chí, công tác tuyên truyền về những sự kiện quan trọng được xã hội quan tâm. Bước đầu thực hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức công tác trong chế độ hội họp, đi công tác cơ sở. Tích cực tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. 
 
Để đạt kết quả trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đó là: ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; tổ chức các hội nghị đảm bảo thời gian, chất lượng và đi vào trọng tâm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và phân công cán bộ theo dõi địa bàn để nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở. Nội dung Bản tin Thông tin nội bộ ngày càng được quan tâm đổi mới, cải tiến hình thức; đảm bảo thông tin kịp thời các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp. Việc phát hành thông qua hình thức chuyển trực tiếp đến các chi bộ đã giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm bớt chi phí, cơ bản tránh được tình trạng chậm trễ. Quan tâm mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng ngày càng được nâng lên; phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. 
 
Trong các điểm nhấn của ngành Tuyên giáo Lâm Đồng đạt được đáng chú ý là toàn ngành đã tập trung chấn chỉnh, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập lý luận chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, toàn tỉnh mở 602 lớp cho 71.753 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, các chức sắc, tôn giáo,… tham gia học tập. Đồng thời, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 được các ngành, các giới, các tầng lớp trong xã hội quan tâm, hưởng ứng.
 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Về công tác định hướng dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Công tác điều tra dư luận xã hội được tổ chức theo định kỳ. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân đã được các cấp ủy Đảng quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Ban Tuyên giáo các cấp đã nắm bắt, tổng hợp, phân tích tham mưu, định hướng dư luận xã hội kịp thời, có hiệu quả về những vấn đề, sự kiện quan trọng, bức xúc, nhạy cảm diễn ra trên các lĩnh vực ở trong nước và trên địa bàn tỉnh có tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được các cấp ủy Đảng quan tâm triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, bảo đảm thực hiện tốt chức năng giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
 
Phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được ngành Tuyên giáo Lâm Đồng chú trọng, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức và tham mưu triển khai có hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, 6 (khóa XII) và các nghị quyết chuyên đề của Đảng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong học tập chỉ thị, nghị quyết; gương mẫu thực hiện, tích cực cụ thể hóa, góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế địa phương và tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo.
 
NGUYỄN THANH 
,
.