Lâm Hà nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)
Đảng bộ huyện Lâm Hà có 49 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc (21 đảng bộ, 28 chi bộ cơ sở) với trên 3.700 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc nâng cao chất lượng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự chuyển biến trong hành động góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. 
 
Một góc thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà. Ảnh: Võ Trang
Một góc thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà. Ảnh: Võ Trang
Ngay sau khi các Chỉ thị, Nghị quyết ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập trong cán bộ, đảng viên và phổ biến, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được quan tâm cả về nội dung và hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn. MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thông qua các hoạt động hội và những hình thức tuyên truyền phù hợp. Đài TT-TH huyện tiếp tục duy trì và tăng cường phát sóng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động bằng tiếng Kinh, K’Ho. Đài phát 30 bản tin, 23 bài, xây dựng 20 chuyên mục và 3 chương trình phát thanh Khoa giáo về Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngành VH-TT huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng 37 cụm panô, 250 cờ én, hơn 300 m băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW. Huyện phối hợp với Đài THVN xây dựng 2 chương trình phản ánh tấm gương cô Ka Hiếu (thị trấn Đinh Văn) tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. 
 
Đối với việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, huyện mở 1 lớp cho 200 cán bộ chủ chốt quán triệt qua hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức. Huyện ủy tổ chức 42 lớp cho 3.164/3.464 đảng viên (91,3%) và gần 2.000 quần chúng (trong đó có 21 lớp cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục). Học tập Nghị quyết 04-NQ/TW, tổ chức 1 lớp cho 190 cán bộ chủ chốt dự hội nghị trực tuyến và Huyện ủy tổ chức 17 lớp cho 3.468/3.605 đồng chí (95,3%). 
 
Sau học tập, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2016 gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đánh giá hiệu quả đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. 
 
Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 33 lượt tổ chức đảng và 2 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
 
Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra 50 lượt tổ chức đảng, giám sát 7 tổ chức và 5 đảng viên về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW; việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016; việc rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; công tác thu ngân sách… Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên đều chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát; không có đảng viên phải chuyển qua kiểm tra đảng viên vì có dấu hiệu vi phạm.
 
Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng văn bản chỉ đạo phân công cấp ủy viên phụ trách, sinh hoạt theo địa bàn dân cư hằng tháng, kỳ để thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ có giải pháp lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, Lâm Hà chú trọng công tác sơ, tổng kết, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, hạn chế, yếu kém để đề ra các giải pháp phù hợp tạo sự chuyển biến, thực chất trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, các điển hình tiêu biểu để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. 
 
BÌNH NGUYÊN
,
.