Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)
Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn gửi các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt các nội dung như: Chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí…
 
Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề các năm tiếp theo; nghiên cứu nội dung, phương pháp để đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, xây dựng đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo gương Bác trong sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, sát thực tế, rõ ràng.
 
Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong công việc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, dân chủ, khoa học, gần dân, “nói đi đôi với làm”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, cấp trên gương mẫu làm gương cho cấp dưới học tập và làm theo.
 
Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện với quyết tâm cao nhất; gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tiêu cực, tham nhũng;…
 
Đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thuyết phục…
 
Phát huy vai trò của nhân dân, báo chí, dư luận xã hội trong phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi dụng uy tín cấp ủy, cơ quan, đơn vị để thực hiện ý đồ cá nhân của mình, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…
 
NGUYỄN NGHĨA
,
.