Bảo Lâm quyết tâm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đạt kết quả tốt
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết TW4 (khóa XII) có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng, củng cố vai trò, uy tín của Đảng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Bảo Lâm đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao. Theo đó, BTVHU chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Huyện ủy gồm 12 nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn huyện.  
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, BTVHU Bảo Lâm yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu khi triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Theo đó, phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự tiên phong, gương mẫu. Việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần nghị quyết phải thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, kiểm điểm đến đâu, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đến đó, kết hợp giữa “chống” và “xây”, đồng bộ với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. 
 
Sau khi  quán triệt đúng đắn mục đích, yêu cầu, quá trình thực hiện nghị quyết, các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt 12 nhiệm vụ cụ thể sau: Tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết TW4, với các nghị quyết khác về công tác xây dựng Đảng một cách đồng bộ, sâu rộng. Sau quán triệt, học tập, nghiên cứu, các cán bộ, đảng viên đều phải viết báo cáo thu hoạch. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên. Cấp trên và người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu trong kiểm điểm “tự phê bình”, “phê bình” để cấp dưới học tập noi theo. Sau kiểm điểm phải xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức theo thẩm quyền. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, có biện pháp xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với những trường hợp cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và các kê khai khác theo quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, bằng việc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Quy định 55 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động phát hiện, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và quản lý đội ngũ đảng viên, bằng việc không chạy theo số lượng, mà coi trọng chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy định về “Những việc đảng viên không được làm”. Thực hiện có kết quả việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Trung ương. Rà soát, bổ sung chế độ làm việc hợp lý, khoa học theo hướng: Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc của từng cơ quan, đơn vị để kiểm soát chặt chẽ việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công việc cụ thể. Chỉ đạo tốt việc tiếp nhận thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn đề có liên quan đến phòng chống tham nhũng, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Định hướng tốt và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tin, báo chí phản ảnh đúng, chính xác tình hình CT-KT-XH tại địa phương. Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, bằng việc thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả Quyết định 217/QĐ-TW và Quyết định 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội. Tăng cường công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương phát động để đúc rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống CT-XH tại địa phương.
 
Để thực hiện đạt kết quả 12 nhiệm vụ cụ thể nói trên, BTVHU Bảo Lâm cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện. Bằng việc chỉ đạo sâu sát, khoa học này, theo đồng chí Hoàng Trọng Hiền-Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm: Việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) tại huyện Bảo Lâm bước đầu đã mang lại kết quả khả quan, tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống CT-KT-XH của địa phương, góp phần xây dựng, củng cố vai trò, uy tín của Đảng đối với quần chúng nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để Bảo Lâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)  đạt được kết quả lớn hơn.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,
.