Đảng bộ huyện Đức Trọng: Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Cập nhật lúc 11:38, Thứ Ba, 01/08/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Đảng bộ huyện Đức Trọng có 52 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 30 chi bộ cơ sở, 22 Đảng bộ với 326 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các TCCSĐ trong 6 tháng đầu năm 2017 đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Đại đa số cán bộ, đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức, thể hiện tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.
 
NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN
 
Để đạt kết quả trên, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đức Trọng đã quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. Huyện ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện với các nội dung chủ yếu về tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, công tác biên giới đất liền. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, học tập tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó chú trọng việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh, bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo. 
 
Cùng với quan tâm công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo thủ tục nguyên tắc, quy định (6 tháng kết nạp 97 đảng viên mới), Đảng bộ Đức Trọng còn chú trọng công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từng bước nâng cao chất lượng; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả. Công tác cán bộ thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp, quy trình, thủ tục, phù hợp tình hình địa phương. Huyện ủy thực hiện tốt công tác giới thiệu nhân sự ứng cử BCH Đoàn, Hội Cựu chiến binh (nhiệm kỳ 2017-2022); bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; chỉ định bổ sung 13 cấp ủy viên cơ sở; cho bầu và chuẩn y 4 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 2 Bí thư Chi bộ, 6 Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, 3 Ủy viên và 2 Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở; điều động 12 cán bộ là trưởng, phó phòng, ban cấp huyện và tương đương… Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng hướng dẫn, Đảng bộ đã hoàn thành công tác quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch. Thời gian qua, huyện cử 59 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ở tỉnh, huyện; mở 2 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới với 288 lượt quần chúng, đảng viên dự bị tham gia. 
 
Về công tác xây dựng chính quyền, Hội đồng nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn tăng cường giám sát đối với các cơ quan chính quyền thực hiện Nghị quyết HĐND. Vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, chú trọng tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết thành những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch để thực hiện trên các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, cải cách hành chính. Tập trung lãnh đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm, các công trình trọng điểm. Công tác phối kết hợp của chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể duy trì khá đồng bộ. Hoạt động được đổi mới về nội dung, hình thức, nắm bắt nhiệm vụ chính trị của địa phương kết hợp chặt chẽ với chương trình công tác hội; đảm bảo mối quan hệ phối hợp với chính quyền các cấp; nhận thức về công tác dân vận nâng lên. 
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng đầu năm là Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Đức Trọng kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, ban hành các văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, đa số cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo cơ bản đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục quy định, bước đầu ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát bám sát chương trình, kế hoạch; tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực hiện chức trách được giao. 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiểm tra, xử lý kỷ luật 15 đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.  
 
HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
 
Bên cạnh những mặt đạt được, công tác xây dựng Đảng ở Đức Trọng vẫn còn một số mặt hạn chế. Biểu hiện: Việc đổi mới chất lượng sinh hoạt Đảng tại một số cấp ủy chưa mạnh; số cán bộ vi phạm bị xử lý tăng so với cùng kỳ. Công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, cốt cán cơ sở còn thấp. Một số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thực hiện chưa nghiêm việc xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chưa đăng ký học tập và làm theo Chỉ thị 05-CT/TW. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chậm, cá biệt một số đơn vị chưa triển khai thực hiện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở chưa cao.  
 
Nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đang chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và tính tự giác, tự học của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và huyện, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng các mô hình, điển hình mới. Điều chỉnh bản “cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng” làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm đối với từng đơn vị, địa phương, cá nhân. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đặc biệt, Đảng bộ sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; phát huy dân chủ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, vai trò từng thành viên trong hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu. Cải tiến chế độ hội họp, đổi mới việc ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, trách nhiệm của cơ quan thực hiện, tránh hình thức. Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị, dân vận chính quyền, phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… 
 
Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở rà soát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, tìm ra các biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2017 đề ra.
 
LAN HỒ
,
.