Di Linh bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ giáo viên
Cập nhật lúc 17:23, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)
Từ ngày 2 đến ngày 14/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Di Linh tổ chức bồi dưỡng chính trị trong dịp hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong ngành Giáo dục. Theo kế hoạch, huyện tổ chức 9 lớp; mỗi lớp học trong thời gian 1 ngày. Lớp đầu tiên đã tổ chức vào ngày 2/8. 
 
Nội dung học tập gồm 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và những điểm mới của Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên đề 2: Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 10 - NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11 - NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12 - NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. 
 
XUÂN LONG
,
.