Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đạ Huoai
Cập nhật lúc 09:18, Thứ Tư, 02/08/2017 (GMT+7)
Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Đạ Huoai luôn chú trọng quan tâm tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với những giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển bền vững. 
 
Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai cho biết, xuất phát từ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của phương thức lãnh đạo và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thời gian qua, Huyện ủy Đạ Huoai đã không ngừng lãnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường công tác đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. 
 
Huyện ủy Đạ Huoai cũng đã xác định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vừa phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt hơn tính chủ động sáng tạo của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, vừa tránh bao biện, làm thay, tránh buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. 
 
Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Huyện ủy Đạ Huoai đã giao trách nhiệm cho chính quyền tham mưu các nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng của nghị quyết, tạo tính chủ động của chính quyền trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Huyện ủy. Sau khi ban hành các nghị quyết, Huyện ủy Đạ Huoai cũng đã tập trung chỉ đạo chính quyền kịp thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai đã trực tiếp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện của chính quyền. 
 
Thông qua các hội nghị giao ban với Thường trực HĐND và UBND hàng tháng, Thường trực Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền. Huyện ủy cũng đã kịp thời cho ý kiến, chủ trương về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý làm cơ sở để UBND huyện bổ nhiệm, điều động luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở các phòng, ban, đơn vị theo hướng đúng người, đúng việc, công tâm, minh bạch… Vì vậy, đã tạo được sự thống nhất cao trong trong quá trình lãnh đạo, điều hành giữa cấp ủy, HĐND và UBND từ huyện đến cơ sở. 
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Đạ Huoai cũng đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể. Từ đó, Huyện ủy Đạ Huoai trực tiếp thẩm định, cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của MTTQ và các đoàn thể, đồng thời chỉ đạo cho ý kiến đối với kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy Đạ Huoai cũng đã trực tiếp giao chỉ tiêu trong từng lĩnh vực cho từng đoàn thể trực thuộc như, chỉ tiêu giảm nghèo, bảo hiểm y tế, thu gom rác thải, hàng rào xanh… Ngoài ra, Huyện ủy Đạ Huoai cũng luôn tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân theo quy định.
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết thêm, trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trên địa bàn, Huyện ủy Đạ Huoai cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trước hết, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đòi hỏi ở cả nhận thức, quan điểm, chủ trương, cơ chế vận hành, phong cách, lề lối làm việc. Song song với đó là phải có các giải pháp đồng bộ, toàn diện bao gồm cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, để lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức hoạt động. Kinh nghiệm tiếp theo mà Đạ Huoai rút ra trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua là phải thường xuyên quan tâm xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; hoạt động và làm việc phải trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc được xây dựng khoa học, hợp lý. Một kinh nghiệm nữa là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy cần phải đi sâu vào thực chất, phải phù hợp với từng tổ chức trong hệ thống chính trị; hạn chế ban hành nhiều nghị quyết mang tính hình thức mà phải biết lựa chọn những nội dung, vấn đề bức thiết của đời sống xã hội đang đặt ra; đặc biệt là những khâu trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá để ban hành nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Đồng thời, phải thường xuyên coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ chính trị…
 
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lãnh chỉ đạo để cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Qua đó để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội địa phương”, đồng chí Nguyễn Quý Mỵ chia sẻ thêm.
 
DUY NGUYỄN
,
.