KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9
Phát huy tinh thần quật khởi và bài học của Cách mạng Tháng Tám – 1945
Cập nhật lúc 10:47, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
Đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 
 
Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945). Ảnh tư liệu
Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945). Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Từ đây, đất nước và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).
 
Cách mạng Tháng Tám - 1945 thành công do nhiều yếu tố tạo nên nhưng trong đó nổi bật là: (1) Là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác - Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. (2) Từ sự điều chỉnh đến sự hoàn chỉnh đường lối, tư tưởng về giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh là cả một quá trình đầy cam go và phức tạp, phải kiên trì, nhẫn nại và biết chờ đợi, chịu đựng mọi thử thách... để đạt được sự nhất trí cao, trở thành đường lối chung của Đảng. (3) Nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng và Bác Hồ, sự chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và nhân dân ở các địa phương nên khởi nghĩa đã nổ ra đồng loạt và có sự phối hợp trên phạm vi cả nước. (4) Sự sáng tạo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta trong chuẩn bị khởi nghĩa là chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng rộng lớn bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang. (5) Tư tưởng, sáng kiến vĩ đại của Hồ Chí Minh về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, mở rộng đoàn kết dân tộc, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất đã đáp ứng đúng yêu cầu lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân. (6) Đề cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, phát huy nội lực đồng thời tìm mọi khả năng tranh thủ ngoại lực, thực hiện chủ trương thêm bạn, bớt thù nên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã “tranh thủ” được sự giúp đỡ của Đồng minh.
 
Cách mạng Tháng Tám thành công nhanh chóng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, không chỉ đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà cả với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và cả mai sau. Trong đó, đặc biệt là những bài học về nghệ thuật phân tích và dự báo chính xác, nắm bắt thời cơ tài giỏi; sự kiên quyết điều chỉnh đường lối cách mạng khi cần, trên cơ sở phương hướng chiến lược cách mạng đúng đắn, mục tiêu cách mạng nhất quán; phát huy nội lực, tập hợp, đoàn kết, lôi cuốn toàn dân tham gia sự nghiệp cách mạng; chú trọng xây dựng lực lượng cách mạng bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang… 
 
Tinh thần quật khởi, sáng tạo và những bài học quý báu từ Cách mạng Tháng Tám đã khơi nguồn, bồi đắp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc: Bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”; tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược bằng chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiến hành thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, non sông thu về một mối, cả nước đi lên CNXH; tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Nam và biên giới phía Bắc; thực hiện công cuộc đổi mới đất nước thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhưng vẫn giữ vững định hướng XHCN; vị thế Việt Nam trên thế giới ngày càng được nâng cao... 
 
Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, tinh thần quật khởi, tư tưởng chủ động, sáng tạo và những bài học quý báu từ Cách mạng Tháng Tám 1945 lại càng có ý nghĩa. Bởi, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, tuy đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, thế và lực - quan hệ và uy tín trên thế giới không ngừng được nâng cao; nhưng đồng thời, chúng ta cũng đang phải đương đầu với những thách thức mới, sự chống phá của các thế lực ngày càng quyết liệt và tinh vi hơn; đặc biệt chúng lợi dụng những khó khăn, hạn chế, những khuyết điểm nẩy sinh trong quá trình phát triển đất nước để xuyên tạc, bóp méo sự thật, tạo sự nghi ngờ, gây mâu thuẫn nội bộ, làm suy giảm lòng tin trong nhân dân… nhằm mục đích phá hoại công cuộc đổi mới và con đường đi lên CNXH của đất nước ta. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục phát huy thành quả vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội, sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; vấn đề lợi ích nhóm... là những mầm mống của sự phân hóa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu sức mạnh của dân tộc.
 
Đi qua chặng đường hơn 70 năm kể từ khi nước nhà giành được độc lập, đặc biệt 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu rất đỗi tự hào, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng so với hoàn cảnh đất nước khi chính quyền cách mạng non trẻ phải gánh vác sứ mệnh của đất nước “nghìn cân treo sợi tóc”, thì hiện nay vẫn thuận lợi hơn nhiều. Do đó, tinh thần quật khởi, sáng tạo từ Cách mạng Tháng Tám 1945 và những bài học kinh nghiệm khởi nghĩa giành chính quyền thành công, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua hiểm nghèo trong những năm đầu đất nước độc lập vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay.
 
Đối với tỉnh Lâm Đồng, trải qua chặng đường hơn 70 năm chiến đấu và xây dựng kể từ Cách mạng Tháng Tám 1945, đặc biệt hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Lâm Đồng đã khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển nông - lâm nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; về du lịch - dịch vụ; phát triển công nghiệp chế biến, thủy điện; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; chăm lo công tác an sinh xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tổ chức; tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị; thực hiện có kết quả việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại... từ đó, phát huy nội lực đưa Lâm Đồng từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển vươn lên một tỉnh khá.
 
Trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong các ngành sản xuất và dịch vụ nhằm khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
BAN BIÊN TẬP
,
.