LLVT tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị TW5 (khóa XII)
Cập nhật lúc 17:29, Thứ Ba, 22/08/2017 (GMT+7)
Ngày 22/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho gần 200 đồng chí là cán bộ chủ trì, chủ chốt cơ quan quân sự các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên cơ quan các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Nội dung học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
 
Ngay sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy các cấp nhanh chóng tổ chức quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị TW5 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 25/8/2017.
 
THẾ ANH
,
.