10 năm thực hiện Quy định 57 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc 08:11, Thứ Hai, 25/09/2017 (GMT+7)
Bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, gắn liền với quá trình đấu tranh, trưởng thành của Ðảng, của cách mạng Việt Nam. Bảo vệ chính trị nội bộ được ví như một hệ thống “màng lọc” loại trừ các độc hại bên trong, ngăn chặn các nguy cơ trực tiếp đến từ bên ngoài, bảo vệ và duy trì sức mạnh của Ðảng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: H.Nguyệt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: H.Nguyệt

10 năm qua (2007 - 2017), được sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy Lâm Đồng, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, thường xuyên chăm lo, củng cố, phát triển, gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng TCCSĐ cũng như vai trò, trách nhiệm của các đồng chí bí thư ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cấp, các ngành trong việc quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Các TCCSĐ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cấp mình, nhiều TCCSĐ đã giữ và đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Công tác cán bộ luôn được quan tâm đào tạo và bồi dưỡng, đồng thời chú trọng đến công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, phục vụ công tác phát triển Đảng, quy hoạch cán bộ chiến lược, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, cảnh giác cách mạng, từng bước củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới của Đảng. 
 
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bảo mật đôi khi còn nhiều chặt chẽ nên các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sơ hở để thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta. Bên cạnh đó, quá trình rà soát tại các cấp ủy gặp khó khăn do cán bộ phụ trách còn kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu, còn lúng túng trong quá trình rà soát, thẩm tra và nhận định biểu hiện chính trị hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác rà soát hồ sơ cán bộ, đảng viên. Mặt khác, hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Kkông ít cán bộ, đảng viên đã có biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Từ đó cho thấy, trong xã hội hiện nay đã xuất hiện những việc làm vô nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối và Điều lệ của Đảng.
 
Chính vì vậy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, nên các cấp ủy và cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ phải thực hiện đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, không để lọt nội gián, đặc biệt không để cán bộ, đảng viên bị oan sai, tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. Đây được xem như là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.
 
Các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Riêng về công tác rà soát hồ sơ, lý lịch của cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về “Chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị”. 
 
Ðến nay, toàn tỉnh đã rà soát 21.966 hồ sơ cán bộ, đảng viên và phát hiện 2.681 trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị bản thân và gia đình. Qua đó, đã giúp cấp ủy các cấp nắm kỹ hơn thực trạng tình hình chính trị nội bộ để xem xét, đánh giá, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên được chặt chẽ hơn.
 
Có thể nói, do nhận thức được tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới nên các cấp ủy đã thường xuyên phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ tiến hành công tác rà soát, nắm tình hình chính trị nội bộ. Cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, giúp cấp ủy có cơ sở xem xét, kết luận những trường hợp có vấn đề cần xem xét của cán bộ, đảng viên, phục vụ cho công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng cán bộ, đảng viên được tốt hơn. Nhờ làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác phát triển đảng viên, nên nhân sự dự kiến đưa vào cấp ủy các cấp, nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vừa qua đều được đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị. Ngoài ra, công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập, tham quan, thăm thân nhân ở nước ngoài; cán bộ, đảng viên quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài cũng được quan tâm hơn. Nhờ làm tốt công tác thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ nên đã góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể trong hệ thống chính trị cũng như giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ ngày càng tốt hơn. 
 
Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, để thực hiện nghiêm túc Quy định số 57 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phổ biến, quán triệt Quy định 57 và các văn bản mới của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và xem đây là một trong những yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần phải chấp hành nghiêm và thực hiện đẩy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Thực hiện tốt khâu thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ. Thường xuyên thực hiện công tác rà soát chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý, sử dụng phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề về chính trị, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng các cấp.
 
HÀ NGUYỆT
,
.