Ðổi mới tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
Cập nhật lúc 08:10, Thứ Năm, 05/10/2017 (GMT+7)
Hiện nay, đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đang là vấn đề cấp bách, trở thành vấn đề “nóng” được toàn xã hội quan tâm. 
 
Được biết từ năm 2016 đến nay, bộ máy hành chính trong nước ở tình trạng gia tăng mất kiểm soát về biên chế. Ở các tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ vượt biên chế 3.173 người. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có 31/63 tỉnh, thành sử dụng vượt 6.376 biên chế. 
 
Để tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, trước hết cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự thống nhất chung về nhận thức ở các ngành, các cấp, thấy rõ được tính cấp thiết, tất yếu của việc phải giảm gánh nặng ngân sách đối với hệ thống hành chính công vụ. Tiếp theo, phải đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để có cơ sở bố trí biên chế hợp lý. Phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế. Đối với tổ chức bộ máy, việc tinh gọn phải được tiến hành quyết liệt trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ hiện nay theo một quan điểm tổng thể, hệ thống có tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế và đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế…
 
Qua khảo sát ở một vài huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng, một số địa phương phản ánh: Các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện xuống cơ sở thường xuyên được kiện toàn về cơ cấu tổ chức theo đúng quy định. Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn bám sát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, đảm bảo chất lượng hiệu quả trong quá trình tham mưu. Tuy nhiên, về tổ chức bộ máy ở một số cấp vẫn còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ công chức nhất là người đứng đầu ở một số vị trí chưa được phát huy. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng cũng như hiệu lực quản lý điều hành của Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị chậm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc; việc phân cấp quản lý chưa mạnh dạn đột phá; công tác cải cách hành chính còn chậm. Việc bố trí sử dụng công chức và hợp đồng lao động ở một vài cơ quan chưa thực sự hợp lý, chất lượng hiệu quả công việc ở một số vị trí chưa cao. Đơn cử: Chức năng Quản lý an toàn thực phẩm của Phòng Y tế và Quản lý an toàn thực phẩm nông sản của Phòng NN&PTNT; Quản lý nghĩa địa của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý nghĩa trang liệt sĩ của Phòng LĐ-TBXH, liên quan đến quản lý đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường; Xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Phòng Dân tộc và xóa đói, giảm nghèo của Phòng LĐ-TBXH; nhiệm vụ quản lý Bảo hiểm Y tế của Phòng Y tế huyện chưa thực sự rõ ràng do việc theo dõi các đối tượng thụ hưởng chính sách Bảo hiểm Y tế hiện do Phòng LĐ-TBXH theo dõi… Nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện về công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa Phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT mà lẽ ra nhiệm vụ trên thuộc Phòng GD-ĐT tham mưu… Chức năng, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động và việc giám sát, phản biện xã hội của khối Mặt trận và các đoàn thể còn chồng chéo, chưa phân định rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị… Từ thực trạng trên, cơ sở đề nghị nên hợp nhất một số cơ quan cấp huyện tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; nên thành lập cơ quan tham mưu khối Mặt trận; thực hiện chế độ kiêm nhiệm chức danh…
 
Xây dựng tổ chức bộ máy chuyên nghiệp, xây dựng nền hành chính công vụ hiện đại là một yêu cầu tất yếu, do vậy tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế đòi hỏi phải có quyết tâm cao, sự phối hợp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, từ cấp ủy, người đứng đầu đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
LAN HỒ
,
.