Cát Tiên gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Cập nhật lúc 08:30, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khóa XII) của BCH Trung ương Ðảng về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân, có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống CT - KT - XH tại địa phương, nên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cát Tiên có chủ trương gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết TW4 (khóa XII). Sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự thống nhất, hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đã mang lại những kết quả khả quan ban đầu.
 
Để việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, BTV Huyện ủy một mặt chỉ đạo các TCCS đảng, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương dựa vào Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Mặt khác, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng phối hợp tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 06 và sự cần thiết phải thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) trong tình hình đất nước và thế giới hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các TCCS đảng, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều lớp phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị 05, Nghị quyết TW4 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở đó, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân dưới các hình thức: Qua hệ thống đài truyền thanh xã, qua các buổi sinh hoạt chi bộ; các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể, họp thôn, TDP, qua các buổi cổ động trực quan, các buổi kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị của địa phương, đất nước và qua các buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần… Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện, BTV Huyện ủy có chủ trương gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII) với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng việc thực hiện chuyên đề 2017 của Chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện chuyên đề 2017 của Chỉ thị 05 cũng có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), bởi lẽ nó cho phép nhận biết và phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các TCCS đảng yêu cầu các cán bộ, đảng viên lấy chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương của Bác làm chuẩn mực cho bản thân trong tư tưởng, đạo đức, tác phong, trong hành động, đó là: Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, chân thành, giản dị, đầu tàu, gương mẫu, hiểu dân, gần dân, gắn bó với  nhân dân. Các cán bộ, đảng viên phải viết cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức như đã nói, đồng thời có trách nhiệm động viên gia đình, người thân chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) BTV Huyện ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo nguyên tắc: Trên trước, dưới sau, trong trước ngoài sau. Theo đó, cán bộ phải gương mẫu tự phê bình, phê bình trước để làm gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên tự phê bình, phê bình trước, để quần chúng noi gương học tập. Điều đáng nói nữa là: Trong quá trình tổ chức thực hiện, BTV Huyện ủy yêu cầu các TCCS đảng phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII) đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, Huyện ủy cũng thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, thường xuyên đối với các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII). Qua kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình những tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Cát Tiên không ngừng được nâng cao.  
 
Nhờ vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII) ở Cát Tiên đã trở thành việc làm thường xuyên, có hiệu quả đối với các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, tạo nên sức lan tỏa lớn trong đời sống KT-XH tại địa phương. Nhiều mô hình đẹp, nhiều cách làm hay như mô hình “Duy trì kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác gắn với đề ra việc làm cụ thể trong tuần” của Chi bộ Kho bạc; mô hình “Tổ phụ nữ giúp nhau chăm sóc, cải tạo vườn điều” của Chi hội phụ nữ thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Lâm; mô hình “Chung tay thắp sáng đường làng và xây dựng NTM” của Đảng bộ xã Phước Cát 1, Phước Cát 2, Đức Phổ, Quảng Ngãi; mô hình “Mọi người cùng làm theo Bác” của Chi bộ thôn Cao Sình, xã Gia Viễn; mô hình “Làm một phần việc nhỏ, giúp một phần việc khó” của Chi đoàn DQTV xã Phước Cát 1; mô hình “Tổ liên hộ tự quản” của Ban Công an xã Đức Phổ… đã được nhân rộng và được mọi cấp, mọi ngành, mọi người học tập làm theo. Đây chính là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ huyện Cát Tiên tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII) trong thời gian tới đạt kết quả to lớn hơn, bền vững hơn.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ

 

,
.