Ngọn đuốc Cách mạng Tháng Mười Nga sáng mãi
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Năm, 09/11/2017 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11/1917 do Đảng Bôn-sê-vich dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ V.I.Lênin lật đổ chế độ Sa hoàng chỉ diễn ra trong 10 ngày nhưng đã trở thành sự kiện vĩ đại rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Cuộc cách mạng đã đưa chủ nghĩa cộng sản từ lý thuyết vào thực tiễn, đã mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại: Chủ nghĩa xã hội trở thành một chế độ. Nước Nga Xô viết là Nhà nước mới, năm 1921 thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô). Từ đó, Liên Xô giữ vai trò thành trì cách mạng, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị áp bức trên thế giới dấy lên phong trào đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ hòa bình thế giới.
 
Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một sự nghiệp mới mẻ, “sự nghiệp sáng tạo ra một chế độ nhà nước xưa nay chưa từng có” (V.I.Lênin) đó là sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Không có Cách mạng Tháng Mười, nhân loại không thể có kỷ nguyên độc lập, tự do; trong đó, Việt Nam là một dân tộc tiêu biểu. Trên hành trình tìm đường cứu nước, vào năm 1919 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp nhận ánh sáng “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và chịu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, đã trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, tuyên thệ đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga… Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. 
 
Cách mạng Tháng Mười Nga để lại nhiều bài học quý báu mà Việt Nam đã vận dụng, nhất là nghệ thuật đấu tranh giành và giữ chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; vai trò lãnh đạo của chính đảng vô sản cầm quyền trong hơn 7 thập kỷ kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng xã hội mới theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Những bài học từ cuộc Cách mạng “long trời lở đất” ấy, vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay. Quá trình hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch hóa, quản lý hành chính, bao cấp, nền kinh tế hiện vật, khép kín sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đổi mới, Đảng đã rút ra bài học quan trọng đầu tiên là: phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… 
 
Trong gần 30 năm qua, sau sự kiện Nhà nước XHCN Liên Xô sụp đổ tất yếu bởi những nguyên nhân khách quan và chủ quan, cục diện thế giới có những biến động, đổi thay lớn lao nhưng thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra không có gì thay đổi. Mặc dù thế lực thù địch chủ nghĩa xã hội ra sức xuyên tạc, kích động với rắp tâm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản nhưng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang đạt những thành tựu to lớn như hiện nay thêm khẳng định việc đi theo con đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Cách mạng Tháng Mười mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là sáng suốt, là điều bất biến. Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, Đảng ta đã và đang không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu; ra sức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời hội nhập quốc tế. 
 
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - Một ngọn đuốc sáng mãi cùng nhân loại yêu chuộng tự do, hòa bình, Việt Nam càng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vững tin đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 
LAN HỒ
,
.