Phát triển Ðảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lạc Dương
Cập nhật lúc 08:14, Thứ Sáu, 24/11/2017 (GMT+7)
Là huyện vùng ven của TP Ðà Lạt, Lạc Dương hiện có tổng dân số hơn 26,4 ngàn người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 73%. Với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Lạc Dương đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để phát triển Ðảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) tại địa phương.
 
Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 28 TCCSĐ, bao gồm 10 đảng bộ và 18 chi bộ cơ sở với gần 1.300 đảng viên, trong đó, có 321 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới đã được cấp ủy các cấp tại Lạc Dương quân tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt kết quả, đặc biệt là phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
 
Tuy nhiên, theo Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Trong đó, có những nguyên nhân như thiếu nguồn để đào tạo, bồi dưỡng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã được quan tâm nhưng chất lượng chưa cao, chưa làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; việc quán triệt, thi hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở một số TCCSĐ chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, nhiều TCCSĐ tại địa phương chưa xây dựng được nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; chưa chú trọng tuyên truyền, vận động quần chúng phấn đấu vào Đảng. Trong công tác tạo nguồn, một số cấp ủy, TCCSĐ chưa chú trọng việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Việc đánh giá đối tượng kết nạp Đảng của một số chi bộ còn chung chung, mang tính hình thức, chưa sát tình hình cụ thể của đối tượng kết nạp Đảng. Việc tổ chức xét duyệt kết nạp Đảng ở một số cấp ủy cơ sở còn chậm…
 
Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, Huyện ủy Lạc Dương đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/HU ngày 1/7/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số”. Qua đó, nhằm đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là người đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn đảm đương các chức trách, nhiệm vụ tại địa phương cơ sở. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng không ngừng được nâng cao. Đây cũng là điều kiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ và làm cho tổ chức Đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Từ đó, để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.
 
Huyện ủy Lạc Dương cũng đã đề ra mục tiêu là phấn đấu hàng năm có từ 70 - 80 quần chúng ưu tú là người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tham gia các lớp học nhận thức về Đảng. Trong đó có từ 40 quần chúng ưu tú trở lên được đứng vào hàng ngũ của Đảng mỗi năm. Các TCCSĐ ở Lạc Dương cũng chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các thôn, tổ dân phố, dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp… 
 
Tính từ đầu năm 2017 đến nay, các TCCSÐ ở Lạc Dương đã phát triển, kết nạp được 30 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
 
Nói về những nhiệm vụ và giải pháp của địa phương để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở địa phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương Đinh Quang Trung cho biết: “Với chức năng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Huyện ủy để đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện ủy Lạc Dương cũng đã xác định nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên đó là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Phải coi phát triển đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Huyện ủy Lạc Dương cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số…”.
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Lạc Dương cũng đã chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; xác định rõ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; quy hoạch bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên; tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh; thực hiện tốt quy trình kết nạp đảng viên. Qua đó, để ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó, góp phần làm cho các TCCSĐ trên địa bàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
 
DUY NGUYỄN
,
.