Cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục tăng cường công tác dân vận
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Năm, 21/12/2017 (GMT+7)
Trong những năm gần đây, nhất là sau khi triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, việc quán triệt, tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền gắn liền với triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp cán bộ, công chức ở Lâm Đồng từ tỉnh đến cơ sở có nhận thức đúng đắn về công tác dân vận. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, được nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
 
Thực hiện Kết luận 114-KL/TW, cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh tăng cường xây dựng và ban hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh cụ thể hóa các quy chế, quy định và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan gắn với thực hiện quy chế dân chủ, Luật cán bộ công chức, Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, công khai dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.
 
Tập thể UBND tỉnh bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động và phát huy tài năng, trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc trong quá trình thực thi công vụ được giao. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo 3 loại hình tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tại xã, phường, thị trấn; tại các doanh nghiệp nhà nước. Việc thực hiện được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Qua đó, đã tạo chuyển biến mới về ý thức, trách nhiệm trong công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Ngoài ra, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các cấp phải thực hiện trách nhiệm pháp lý của mình trong lãnh đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành dân chủ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện gắn với xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện Quy chế; phê bình và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi sách nhiễu, phiền hà, xâm hại lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân. Việc thực hiện tinh giản biên chế cũng được chú trọng. Năm 2015 biên chế công chức hành chính giảm 89 người, đạt tỷ lệ 1,67%. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh không tăng thêm biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 270 người so với tổng số lượng người làm việc năm 2015. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong tỉnh vẫn còn hạn chế, khó khăn cần sớm khắc phục. Trong đó, đáng lưu ý là: Công tác vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở chưa thường xuyên. Việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng chưa liên tục, chưa sát thực tế, chưa đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Một số đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nặng về hành chính, chưa coi trọng việc vận động, thuyết phục; thái độ, phong cách làm việc còn gây phiền hà cho nhân dân. Công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương chưa kịp thời, hiệu quả thấp, còn để vụ việc kéo dài, phức tạp. 
 
LAN HỒ
,
.