Giám sát, phản biện ở Lâm Hà
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
Từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ cấp trên, MTTQ huyện Lâm Hà trong năm qua đã kịp thời triển khai nhiệm vụ sát thực tế, phù hợp với địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Một trong những kết quả nổi bật đó là làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, chính quyền.
 
Để phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 - 218 của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường trực MTTQ huyện Lâm Hà đã ban hành kế hoạch hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn thực hiện. Sau đó, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tổng kết hoạt động Ban Tư vấn giám sát và phản biện, ra quyết định kiện toàn lại Ban Dân chủ pháp luật, bổ sung và ban hành quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên.
 
MTTQ huyện Lâm Hà đã tổ chức hội nghị mở rộng nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân góp ý và phản biện 2 dự thảo Nghị quyết của Huyện ủy. MTTQ cấp xã tổ chức góp ý phản biện cho 14 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền. Tổ chức khảo sát việc huy động, sử dụng vốn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2010 - 2016 tại 188 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhân dân về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 39 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 631 hộ dân được khảo sát. 
 
Công tác giám sát đã thực sự phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng tình hưởng ứng trong nhân dân. Cụ thể như, MTTQ huyện đã thực hiện giám sát việc huy động và sử dụng vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2016. MTTQ cùng với Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát việc thanh quyết toán kinh phí năm 2016, phân bổ kinh phí năm 2017 đối với MTTQ, các đoàn thể cấp xã trên địa bàn huyện. Riêng hệ thống MTTQ cấp xã cũng đã phát huy tốt vai trò giám sát phản biện của mình trong quá trình hoạt động, kết quả đã triển khai giám sát được 17 cuộc tại 149 thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân còn phát huy vai trò giám sát, cùng với chính quyền các cấp đã thực hiện kiểm tra 52 vụ việc nhân dân kiến nghị. Sau giám sát đã có 36 kiến nghị của nhân dân được giải quyết dứt điểm, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền thời gian qua.
 
Bên cạnh đó, MTTQ huyện Lâm Hà còn tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đến nay, hầu hết UBND các xã, thị trấn đều đã thực hiện công khai 11 nội dung theo điều 5 của Pháp lệnh 34; đã công khai 399 văn bản, hình thức chủ yếu niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và gửi văn bản đến các khu dân cư tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân. 
 
MTTQ các cấp trong huyện đã tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nhân dân bàn và biểu quyết được chính quyền các xã, thị trấn công khai tổ chức cho nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất và quyết định. Toàn huyện đã tổ chức được 295 cuộc họp về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, 24 hội nghị góp ý chỉnh sửa, bổ sung quy ước, hương ước xây dựng văn hóa ở khu dân cư, 170 cuộc họp để bình xét hộ nghèo, cận nghèo, 21 cuộc họp bầu trưởng thôn, 63 cuộc họp bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.
 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. MTTQ Việt Nam các cấp đã và đang chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ này. 
 
Thực tiễn cho thấy, muốn phát huy giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền cần phải có quy định cụ thể, sát thực, dễ hiểu, dễ làm. 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy trình tập hợp ý kiến nhân dân, phát huy tốt nhất vai trò và trí tuệ của các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, của nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, người uy tín, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Theo đó, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại Lâm Hà luôn được Ban Thường trực MTTQ huyện coi trọng. Theo Phó Chủ tịch MTTQ Lâm Hà, Khuất Thị Minh Hiền: Nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đó là tiếp tục tập trung  tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Tập trung phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trong việc giám sát các công trình, các dự án, giám sát công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tại địa phương, tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện dân chủ ở cơ sở… góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.
 
NGUYỆT THU
,
.