Ðức Trọng: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Sáu, 29/12/2017 (GMT+7)
Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng là nhiệm vụ then chốt mang tầm chiến lược, là công việc thường xuyên của Ðảng, thời gian qua, BTV Huyện ủy Ðức Trọng đã tích cực triển khai nhiệm vụ này đến các tổ chức cơ sở đảng, cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên tại địa phương.
 
Thời gian qua, Huyện ủy Đức Trọng và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2017 “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, kịp thời cung cấp các tài liệu, thông tin tuyên truyền về biển đảo, tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Huyện ủy Đức Trọng cũng thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Việc đăng ký học tập và lựa chọn những việc làm, mô hình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ và có chiều sâu, tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, chủ chốt ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.
 
Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng quy định, khuyến khích cán bộ phát huy được năng lực ở từng vị trí công tác, chú trọng kiểm điểm tự phê bình, lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và kết quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ đánh giá.
 
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Trọng cho biết: “Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Đức Trọng có 52 tổ chức cơ sở đảng với 4.376 đảng viên (22 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở). Các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, đảm bảo thủ tục, nguyên tắc, theo quy định”. 
 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra đối với 28 lượt tổ chức đảng và 13 đảng viên, 2 cuộc giám sát đối với 17 lượt tổ chức đảng và 2 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy, các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp ủy Đảng đã tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2017 đề ra, nhất là tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Qua đó, đã giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, nhận rõ những khuyết điểm vi phạm và đề ra phương hướng khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền của UBKT Huyện ủy, toàn Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, có 27 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình...; trong đó, khiển trách 21 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ 2 đồng chí.
 
Theo UBKT Huyện ủy Đức Trọng, thời gian tới, UBKT sẽ tiếp tục tham mưu đến Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tập huấn các quy định mới về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kịp thời xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng viên đối với tổ chức đảng, đảng viên (nếu có), tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời phát hiện, tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 
ÐỨC TÚ
,
.