Ðà Lạt quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Ðảng
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)
Năm 2017, thành phố Ðà Lạt đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ðiều đó thể hiện: Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng đạt 10,6%/năm (KH 10%), thu nhập bình quân đầu người 79 triệu đồng/năm (KH 76 triệu đồng). Du lịch - dịch vụ tiếp tục được đầu tư theo hướng chất lượng cao, cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, tạo môi trường du lịch ổn định. Lượng khách du lịch đến 5,1 triệu lượt (KH>4,7 triệu lượt), bằng 108,5% KH và tăng 17% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt thành quả trên là do Ðảng bộ Ðà Lạt đã quan tâm lãnh, chỉ đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Ðảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.
 
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên. Ảnh: Nguyệt Thu
Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên. Ảnh: Nguyệt Thu

Những dấu ấn
 
Điểm lại năm qua cho thấy, Thành ủy Đà Lạt chỉ đạo kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, vạch rõ những luận điệu xuyên tạc, chống phá; chủ động phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề nhạy cảm, tạo sự an tâm, đồng thuận về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy kịp thời. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, phù hợp, sát với thực tế địa phương. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và hệ thống chính trị; chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai đúng quy trình. Chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên theo đúng yêu cầu. Kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu (200/200 đảng viên). Tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận… của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy đảm bảo. Tổ chức kịp thời các đợt trao tặng 613 Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. 
 
Song song với các mặt công tác trên, Đảng bộ Đà Lạt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; trong đó tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Năm 2017, kiểm tra 185 tổ chức Đảng và 251 đảng viên; giám sát 86 tổ chức Đảng và 179 đảng viên theo điều 30-32 Điều lệ Đảng; kỷ luật 8 đảng viên (1 Thành ủy viên, 1 Đảng ủy viên, 1 bí thư chi bộ và 5 đảng viên), 1 cảnh cáo, 7 khiển trách. Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các TCCSĐ cấp dưới và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến cả về nội dung, phương thức, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Công tác dân vận Chính quyền được quan tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Phong trào thi đua “dân vận khéo” được triển khai sâu, rộng và đạt kết quả… Hoạt động của HĐND và UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính dân chủ, kỷ luật, kỷ cương. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân; chủ động tham mưu và giải quyết những vấn đề nhạy cảm.
 
Đặc biệt, Thành ủy, các TCCSĐ đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Các cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo quyết liệt cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nội dung cam kết, đăng ký được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên và đưa vào kiểm điểm trong sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của các cấp ủy đều xác định nội dung trọng tâm là kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện. Các cấp ủy đảng chỉ đạo bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, từ đó, đã có tác động tích cực về nhận thức, hành động; thực hiện nghiêm túc việc cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, luôn thể hiện tinh thần “liêm chính - kỷ cương - hành động - vì nhân dân phục vụ”  trong thực thi nhiệm vụ.    
 
Hạn chế và vấn đề đặt ra 
 
Tuy đạt một số kết quả quan trọng nhưng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Lạt vẫn còn một số hạn chế: Việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa được sâu, rộng đến với các tầng lớp nhân dân. Một số TCCSĐ chậm trễ, chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nội dung chương trình, kế hoạch chưa sát với thực tế; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân có lúc chưa kịp thời. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến nội dung sinh hoạt chuyên đề và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ hạn chế. Nắm bắt, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở còn chậm, lúng túng. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cơ sở còn chậm. Hiệu quả nội dung phản biện chưa cao; thực hiện một số chương trình phối hợp chưa đạt yêu cầu, xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu toàn diện vẫn chậm, lúng túng.
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã xác định mục tiêu chính trong năm 2018: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đặt ra là: Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các TCCSĐ và đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm tra việc quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đối với các TCCSĐ cấp dưới. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm phúc tra sau kết luận; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. 
 
HỒ LAN
,
.