Ðổi mới trong công tác cán bộ
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Ba, 02/01/2018 (GMT+7)
Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Ðảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Ðảng. Xác định rõ điều đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (NQ TW3) khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh “vừa hồng vừa chuyên”.
 
Nhiều đổi mới trong thực hiện
 
Đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Toàn tỉnh hiện có 35.778 cán bộ công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang). Cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số được quan tâm, có cơ cấu tương đối hợp lý. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn. Đặc biệt, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. 
 
Để nâng cao chất lượng cán bộ, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đổi mới trong nhiều biện pháp thực hiện. Trong công tác đánh giá cán bộ, các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, có tính định lượng; trong đó, xác định tỷ lệ khối lượng, tiến độ hoàn thành và hiệu quả công việc được giao, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để đánh giá cán bộ. Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, việc phân loại cán bộ còn gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên theo quy chế làm việc. Hằng năm việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo quy trình đánh giá cán bộ, gắn với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, nhấn mạnh một số tiêu chí: hiệu quả công tác của cán bộ; mức độ tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình… Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự điều chỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo cơ chế giám sát, đánh giá cán bộ.
 
Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt từ 30%, cán bộ nữ đạt từ 20%, tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực phù hợp. Việc thực hiện quy hoạch “mở”, “động” nguồn cán bộ để xem xét đưa vào quy hoạch dồi dào đã góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ trong công tác cán bộ. Nhân sự trong quy hoạch luôn được bổ sung, đổi mới, từ đó phát hiện được những nhân tố mới để đưa vào quy hoạch, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ giảm ý chí phấn đấu, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn triển khai thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển cán bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, số cán bộ luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố có 6 đồng chí; 3 đồng chí luân chuyển từ huyện, thành phố về tỉnh; luân chuyển từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn 42 đồng chí… Điều này đã tạo động lực mới trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín…
 
Thách thức đặt ra
 
Tuy nhiên, cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ cấu đội ngũ cán bộ có nơi chưa hợp lý; thiếu cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, có khả năng dự báo và xử lý tốt những vấn đề phức tạp trên một số lĩnh vực, như: nông nghiệp, môi trường, quy hoạch... Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII, vẫn còn một bộ phận cán bộ sa sút về phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật kém, tính chiến đấu, tính tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng chưa cao. Bên cạnh đó, công tác bố trí, sử dụng, tạo nguồn và quy hoạch cán bộ mỗi giai đoạn có nơi còn chủ quan, bố trí một số trường hợp còn nặng về cơ cấu, thời gian công tác, chưa mạnh dạn cất nhắc, đề bạt cán bộ trẻ, có nơi còn bị động trong công tác cán bộ. 
 
Tuy những mặt tiêu cực trên xảy ra không phổ biến, nhưng từng cấp, từng ngành chưa kịp thời có biện pháp ngăn chặn và khắc phục. Tình hình trên đã làm ảnh hưởng uy tín lãnh đạo, sức mạnh của tổ chức đảng, giảm lòng tin của nhân dân. Bởi thế, còn nhiều nhiệm vụ, thách thức đặt ra trong thực hiện công tác cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Ghi nhận tại huyện Đức Trọng sau 20 năm thực hiện NQ TW3, đồng chí Phạm Thanh Quan - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng thẳng thắn nhìn nhận: “Hiện tại, ở Đức Trọng, công tác đánh giá cán bộ, công chức còn một số bất cập, khó khăn nhất là việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức có lúc, có nơi chưa thật sự phát huy tốt. Nhiều nơi còn xem xét, đánh giá cán bộ, công chức mang tính hình thức, “dĩ hòa vi quý”, nể nang, ngại va chạm; có tư tưởng “dễ người dễ ta”. Việc điều động, luân chuyển cán bộ còn hạn chế. Chính sách thu hút, sử dụng lao động có trình độ cao, chuyên môn giỏi về công tác tại địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; số con em địa phương sau khi tốt nghiệp ở các trường đại học về địa phương không bố trí được việc làm. Đặc biệt, công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đội ngũ cán bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu nên còn cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật”.
 
Còn tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, công tác cán bộ nói chung còn hạn chế khi công tác quy hoạch cán bộ chưa thực sự gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; cơ chế quản lý, giám sát và chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển ở một vài tổ chức cơ sở đảng còn có trường hợp bất cập, thiếu chính xác...
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới, phải gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế công tác cán bộ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp. Đẩy mạnh phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
NGỌC NGÀ
,
.