Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ mới
Cập nhật lúc 09:11, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngang tầm nhiệm vụ mới.
 
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Ảnh: H.H
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Ảnh: H.H

Với sự chủ động, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017, Lâm Đồng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 
Nét mới trong công tác xây dựng Ðảng
 
Thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ; chủ động, sáng tạo; quyết liệt, hiệu quả; 4 hóa hệ thống”, ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. 
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
 
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây được xem là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm qua đều đạt và vượt so với cùng kỳ như: Tốc độ tăng trưởng khá cao (8,16%), GRDP bình quân đầu người đạt 54,2 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 552 triệu USD; tổng mức đầu tư toàn xã hội 23.500 tỷ đồng; khách du lịch đạt 5,9 triệu lượt; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.446 tỷ đồng... Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng bước được củng cố kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng và đảng viên. 
 
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức... 
 
Qua thực hiện đã tạo những chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc hơn, góp phần đấu tranh có hiệu quả với những suy nghĩ và hành vi sai trái, từng bước lập lại trật tự kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã có sự nhận dạng rõ hơn trong cán bộ, đảng viên để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh.
 
Hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 
 
Nhờ chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên ngày càng nâng lên rõ rệt. Từ đó, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từng bước khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vấn đề xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức được gắn với việc tinh giản biên chế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. 
 
Bên cạnh đó, công tác dân vận quần chúng được đổi mới nâng cao hiệu quả, mở rộng dân chủ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng quan tâm, góp phần đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực tinh thần trách nhiệm cao với công việc... 
 
Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các cá nhân. Ảnh: Ð.Tú
Đồng chí Trần Duy Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương cho các cá nhân.
Ảnh: Ð.Tú

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2017, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Vai trò của TCCS đảng trong giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở một số nơi chưa được quan tâm; nội dung, phương pháp truyền đạt đổi mới chưa tích cực; ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu tham gia học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh một số nơi còn chậm, rập khuôn, sao chép, chung chung. Công tác sắp sếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thực hiện còn chậm, thiếu đồng bộ; cơ cấu tổ chức bộ máy một số cơ quan, tổ chức còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả…
 
Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa qua, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định năm 2018 là năm “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của cả hệ thống chính trị”. Vì vậy, cấp ủy đảng các cấp phải hành động, phải đồng bộ trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và trách nhiệm của mình, kể cả trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng với một khí thế mới, quyết tâm cao và nỗ lực lớn để chúng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2018”.
 
HỒNG HẢI
,
.