CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG:
"Làm thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ"
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Với quan điểm “làm thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính”, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Ðà Lạt đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2018. Trong đó, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Trên cơ sở những kết quả nổi bật trong năm 2017, cấp ủy, ban thường vụ (BTV) cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra được 185 tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra xoay quanh việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước; quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ... Qua kiểm tra, đã có 134 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 51 tổ chức còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Kiểm tra 251 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng thì có 195 đảng viên thực hiện tốt, còn 56 đảng viên có khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục.
 
Cũng trong năm 2017, UBKT Thành ủy đã giám sát 86 tổ chức đảng, 179 đảng viên. Qua giám sát, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp đã nhận thấy còn có 23 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung giám sát. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp trong thành phố cũng đã phân công ủy viên theo dõi địa bàn, tham gia sinh hoạt với tổ chức đảng trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ giám sát.
 
Về công tác thi hành kỷ luật của Đảng, tính đến hết năm 2017, tổng số đảng viên do cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật là 8 đảng viên với các hình thức cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 7 đảng viên, trong đó có 1 Thành ủy viên, 1 đảng ủy viên, 1 bí thư chi bộ và 5 đảng viên không giữ chức vụ trong Đảng. Nội dung vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm.
 
Trao đổi về những kết quả trong công tác giám sát, kiểm tra trong Đảng thời gian qua của Đảng bộ thành phố, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân nhận định: Nhìn chung, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động xây dựng ban hành tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tham mưu xử lý và xử lý kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền đảm bảo đúng nguyên tắc, khách quan, hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất mức độ vi phạm, không để phát sinh khiếu nại kỷ luật. Theo báo cáo thì số lượng đảng viên được kiểm tra, giám sát năm 2017 tăng và số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2016.
 
Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Ðảng của địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh những tổ chức đảng, đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp trên, các ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề hợp lý, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBKT Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình công tác kiểm tra, giám sát đề ra. Số lượng đảng viên kiểm tra có tăng nhưng nội dung kiểm tra chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm. Chất lượng, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát chưa cao. Đối tượng kiểm tra, giám sát chủ yếu là đảng viên thường không giữ chức vụ, chưa chú trọng kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ chủ chốt, giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan, đơn vị, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Số lượng đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng hơn so với năm 2016.
 
Chính vì vậy, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, UBKT Thành ủy Đà Lạt đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham  nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Thành ủy, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực sự chất lượng, hiệu quả với phương châm “làm thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính”. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc kê khai tài sản thu nhập, các dự án có vốn nhà nước…
 
NGUYỆT THU
,
.